Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018)- Aanstelling opvolger - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:16
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018)- Aanstelling opvolger - Kennisneming 2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018)- Aanstelling opvolger - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6 §3, 13 en 14.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6§3, 13, 14, 68, 70 en 71
  • Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 30 mei 2022 deelde raadslid Yeliz Güner  schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat zij haar mandaat als gemeenteraadslid wenst te beëindigen. Overeenkomstig art. 70 van het Decreet over het lokaal bestuur, houdt dit van rechtswege ook het ontslag als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Een gemeenteraadslid dat ontslag neemt, wordt overeenkomstig art. 14 van het Decreet over het lokaal bestuur, vervangen door zijn opvolger. De opvolger wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

De vervanging dient te gebeuren door de eerstvolgende opvolger die hiertoe in aanmerking komt.

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. De gemeenteraad gaat na of de verkozenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en of er geen onverenigbaarheden bestaan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderzoek van de geloofsbrieven wijst uit dat mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer zes (verkiezingen van 14 oktober 2018), in aanmerking komt voor de vervanging van mevrouw Yeliz Güner.

De verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen volgens artikel 14 in openbare vergadering de eed af in handen van de voorzitter.

Artikel 6 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur bevat eveneens de tekst van de voorgeschreven eedformule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Overeenkomstig artikel 68 van het Decreet over het lokaal bestuur, wordt mevrouw Martine Verhoeve door haar aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van mevrouw Yeliz Güner als gemeenteraadslid van de Stad Gent.

Artikel 2

Stelt vast dat mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer zes (verkiezingen van 14 oktober 2018), aan de door de wet vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Artikel 3

Neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Martine Verhoeve in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, ter zitting van 27 juni 2022.


Bijlagen

  • 20220613_DO_Verklaring op eer MV.pdf
  • 20220613_DO_Uittreksel bevolkingsregister MV.pdf
  • 20220613_DO_Uittreksel strafregister MV.pdf