Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00661 - Verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2021 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2022_GR_00661 - Verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2021 - Kennisneming 2022_GR_00661 - Verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, artikelen 126 en 127

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018, houdende het statuut van de lokale mandataris, artikel 35, § 3;
 • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, artikelen 126 en 127

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 126 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad luidt als volgt:

Volgende kosten die de raadsleden maken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat kunnen worden teruggevorderd:

 • de kosten voor de opvang van kinderen, ouderen, zieken, gehandicapte of hulpbehoevende inwonende gezinsleden, gemaakt om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies, voor zover deze 6 euro per uur niet overstijgen. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
 • de kosten voor gespecialiseerde personele assistentie van raadsleden met een handicap noodzakelijk om volwaardig hun mandaat te kunnen uitoefenen, meer bepaald voor assistentie tijdens:
  1. de vergaderingen zoals opgesomd in art. 122 van dit huishoudelijk reglement
  2. werkbezoeken en vorming in het kader van de gemeenteraad
  3. activiteiten die betrekking hebben op politiek overleg, meer bepaald overleg met medewerkers, overleg met andere fracties en kabinetten
  4. activiteiten die betrekking hebben op de functie als gemeenteraadslid binnen de partijstructuur
  5. externe activiteiten, zoals debatten, optredens als gastspreker, waaraan wordt deelgenomen in de hoedanigheid van gemeenteraadslid.

 Deze kosten kunnen enkel worden aanvaard indien het raadslid hiervoor geen tussenkomst kan genieten van andere instanties en bovendien slechts in de mate dat deze kosten zonder de uitoefening van het ambt niet zouden worden gedaan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig artikel 35, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale mandataris moet jaarlijks een gedetailleerd verslag worden gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de raadsleden. Dit werd eveneens opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (art.127).

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het verslag van de specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid in 2021.


Bijlagen

 • Terugbetaling van specifieke kosten raadsleden 2021.pdf