Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00660 - Overzicht van de aanwending van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad - dienstjaar 2021 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2022_GR_00660 - Overzicht van de aanwending van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad - dienstjaar 2021 - Kennisneming 2022_GR_00660 - Overzicht van de aanwending van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad - dienstjaar 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018, artikel 36, § 4;
  • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge artikel 36§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018, kan ter ondersteuning van de gemeenteraadsfracties jaarlijks een toelage ten laste van het gemeentebudget worden toegekend.
In het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd op 23 mei 2022, wordt de basisfractietoelage vastgesteld op een vast gedeelte van 1500 euro per fractie en een variabel gedeelte van 835 euro per raadslid.

Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement bepaalt dat de toelage enkel mag gebruikt worden voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking. Ze mag aangewend worden voor onder meer de volgende uitgaven:

▪ aankoop van diverse kantoorbenodigdheden rechtstreeks waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de raamcontracten die door de stad werden afgesloten
▪ technische aankopen t.b.v. kantoor, minder dan 5000 euro, waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de raamcontracten die door de stad werden afgesloten
▪ kosten voor telefoon en internetverbindingen
▪ beheerskosten en werkingskosten voor informatica
▪ reis- en verblijfskosten in het kader van de werkzaamheden voor de fractie
▪ frankeerkosten
▪ kosten voor fotokopies en drukwerken
▪ drank en maaltijden in het kader van de werkzaamheden voor de fractie
▪ kosten voor vorming, opleidingen en congressen voor raadsleden
▪ diverse abonnementen
▪ vakliteratuur
▪ receptie- en representatiekosten
▪ technische administratiekosten zoals huur externe locatie voor vergaderingen

Tevens voorziet het Huishoudelijk reglement (artikel 18) ter ondersteuning van de werking van het voorzitterschap een jaarlijkse toelage van 5.000 euro.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 14 en 18 van het Huishoudelijk reglement wordt een verslag van de aanwending van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde overzicht van de aanwending van de fractietoelage en toelage van de (onder)voorzitter van de raad - dienstjaar 2021.


Bijlagen

  • Verslag van de aanwending van de fractietoelage en toelage (onder)voorzitter