Terug gemeenteraad

Mon 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen ( onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen algemeen directeur

 • De algemeen directeur heeft twee mededelingen naar aanleiding van brieven die het college sinds de vorige gemeenteraad ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

  De gouverneur heeft een klacht betreffende een particuliere huisvesting onderzocht. Dit onderzoek heeft niet geleid tot een toezichtsmaatregel. Een deel van de klacht bleek ondertussen zonder voorwerp. Voor de andere klachtenaspecten heeft de gouverneur de klager verwezen naar de vrederechter.  

  Verder onderzocht de gouverneur een klacht tegen het collegebesluit van 10 februari 2022 met betrekking tot een last tot herstel van een buurtweg. De gouverneur oordeelde dat het betreffende besluit noch de wet, noch het algemeen belang schendt. Wel verwees ze de klager door naar de rechtbank, wat betreft de betwisting van de wettelijke breedte van de buurtweg.

Openbare vergadering

A-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

B-punten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2028 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de benoeming goed te keuren van CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel , lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangewezen ingevolge de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving, voor een periode van 3 jaar met ingang van 30 juni 2022 (vermoedelijke datum van de sluiting van de opdracht) voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van 2022, 2023 en 2024.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een positief advies te verlenen aan de vraag van de Politiezone Gent om tot plaatsing en gebruik van tijdelijke vaste camera's te mogen overgaan tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 15 t.e.m. 25 juli 2022, op niet-besloten plaatsen, zoals vermeld op een document 'cameraplan'.

 • In de beleidsnota Cultuur 2020 - 2025 is de ambitie opgenomen om vanuit de Stad Gent te kandideren voor de titel van Europese Culturele hoofdstad in 2030, als België aan de beurt is. Zoals voorzien in de beleidsnota is in 2021 een projectstructuur opgezet, er is een eerste en tweede inhoudelijke verkennende fase gelopen samen met de sector en de Gentenaars. De resultaten hiervan zijn gedeeld op 31 mei ll. onder de vorm van een Open Forum. Nu wordt aan de gemeenteraad het principebesluit voorgelegd om als Stad Gent de vzw Gent2030 op te richten en erin deel te nemen. De ontwerpstatuten worden tijdens de zomer van 2022 besproken met de partners stichtende leden. Het definitieve dossier tot oprichting wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent - UCB-site' tussen de Vlaamse Regering, de actoren (MIO Zwijnaarde ovv NV, Volderstraat 40, 9000 Gent; Stadsontwikkeling Gent (sogent), Volderstraat 1, 9000 Gent; Alinso Group NV, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde) en de regisseurs (Stad Gent; OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen; De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt; Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel; VLAIO, Koning Albert II laan 35 bus 12, 1030 Schaarbeek; AWV, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel). 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Projectbureau Ruimte
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
IVA Historische Huizen Gent
Staf
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het afsprakenkader te bekrachtigen met de Gentse onderwijspartners betreffende de organisatie van noodopvang binnen de krijtlijnen bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen' en zijn goedkeuring te verlenen aan de compensatieaanvraag bij de Vlaamse overheid per 31 mei 2022, alsmede aan de doorstorting van een deel van de compensatie aan die scholen die binnen het stedelijke afsprakenkader noodopvang organiseerden, een ontvankelijke aanvraag richtten aan de Stad gent en aan de voorwaarden voldoen.

  Door de vigerende coronamaatregelen dienden de scholen tijdens de week voor kerst 2021 de activiteiten op te schorten. Aan de ouders werd gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Voor kinderen voor wie dit niet mogelijk of wenselijk was, werd noodopvang georganiseerd door het Onderwijscentrum Gent (i.s.m. de Sportdienst) op vier buurtlocaties. Daarnaast voorzagen de Dienst Kinderopvang en enkele scholen in een noodopvangaanbod.

  De noodopvang, georganiseerd tijdens deze periode, valt binnen de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen'. Dit besluit regelt compensatie voor alle noodopvang, die aan bepaalde voorwaarden voldoet: gratis, binnen een lokaal afsprakenkader, enkel voor kinderen basisonderwijs, en georganiseerd tijdens de periode 13 december 2021 tot en met 15 april 2022. 

  Dat die periode pas afliep op 15 april 2022 is meteen de reden waarom dit dossier nu pas aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan zeven overeenkomsten, die worden afgesloten in het kader van de 'Gentse Zomerkampen en Zomerscholen 2022'. Dat is een regieverband, opgezet door het Onderwijscentrum Gent, dat de organisatoren van een pedagogisch-didactisch aanbod faciliteert en ondersteunt. Doel van dat aanbod is vanuit een brede visie op leren en met aandacht voor welbevinden en ontspanning aan vooral kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden of met specifieke leernoden tijdens de zomer rijke leerervaringen te bieden op vlak van taal, STEM en/of leren leren, en aldus de verdere opbouw van leerachterstand te helpen voorkomen, eens het schooljaar opnieuw start.

  Het aanbod is divers en opgebouwd vanuit het specifieke organisatie-DNA van de diverse organisatoren. Het is vanuit het standpunt van de leerlingen, hun ouders en hun scholen gratis en vrijblijvend, en omvat een 'voltijds' aanbod van 10 dagen, opgebouwd uit een mix van (breed) lerende en ontspannende activiteiten, aangeboden door de organisatoren zelf, of door derden in het kader van het zogenaamde 'verrijkingsaanbod'.

  Deze tiendaagse aanbodverplichting geldt voor alle zomerscholen, behalve voor de zomerkampen, die het Onderwijscentrum zelf organiseert i.s.m.Roeland vzw, in het kader van brede school. Inhoudelijk zijn deze als zomerscholen 1 (Tiptaptaal), 2 (Taalkannibaal) en 7 (Straffe Taal) geïntegreerd in het globale aanbod, maar, om financieel-technische redenen, nog niet organisatorisch. Concreet betekent dit dat we deze zomerkampen NIET hoeven in te dienen in het kader van de Vlaamse oproep zomerscholen, en dat ze naar duurtijd dus kunnen afwijken van wat in de Vlaamse besluitvorming inzake zomerscholen is bepaald. 

  De andere zomerscholen worden binnen het regieverband, en dus met ondersteuning van het Onderwijscentrum Gent, wel gedurende 10 volle dagen in juli en/of augustus georganiseerd door respectievelijk Odisee vzw (Odisee Hogeschool, onder de noemer 'De Wereld van STEM'), Kamo vzw (Amadeo Kollectif, een artistiek-educatieve organisatie, onder de noemer 'Op Ontdekkingsreis naar de Verbeelding' en in samenwerking met De Centrale vzw), Sportaround vzw (i.s.m. Muziek is de Max vzw, onder de noemer 'MuSpoK'), Standaard Muide vzw (een studie-ondersteunend initiatief, onder de noemer 'BuitenSpel'), JES vzw (twee zomerscholen,  'Summer Skills' en 'OKAN zomert', respectievelijk in samenwerking met aPart vzw en Groep Intro vzw) en Universiteit Gent (Hub Diversiteit in Ontwikkeling, onder de noemer 'De Toekomst is van Ons'). 

  Op die manier bieden we tijdens de zomer rijke leerervaringen aan maximaal 640 leerlingen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden, of anderszins leernoden hebben waaraan zinvol via de zomerkampen of de zomerscholen kan worden gewerkt. De Gentse scholen staan in voor de toeleiding van de leerlingen, binnen het ruimere leerproces waarvan zij de regisseur zijn. Het aanbod is bedoeld voor leerlingen die in Gent wonen, of in Gent school lopen.


IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Facility Management
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeerterreinen en Private Partners
Circuleren 1
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, District09 en het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden in het kader van de City Deal E-Inclusion by Design.

  Deze overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2022 en loopt tot en met 1 maart 2025, de projectmiddelen voor een totaal van 247.500€ personele middelen en 24.000€ projectmiddelen worden toegekend aan District09.

Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

.

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 30 juni 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Business Improvement District Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Projectbureau Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Facility Management
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Parkeergebouwen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, op te heffen en een nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent goed te keuren, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement Ledeberg,  de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket die in werking treden op 1 juli 2022.

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie

Bureau - Interpellaties (vervolg)

.

.

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst