Terug
Gepubliceerd op 22/02/2022

2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting
Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring 2022_RMW_00009 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 626.419,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De overeenkomst met Farys voor het afnemen van stalen in het kader van het legionellapreventiebeleid loopt tot december 2021.

Dit contract verliep zeer correct en door de nabijheid van Farys (voorheen TMVW) kon snel ingespeeld worden op dringende issues. Bovendien kent Farys de structuur van de Stad Gent en het OCMW Gent en heeft zij voldoende faciliteiten om alle vragen snel te beantwoorden. Zo maakt de Stad Gent en OCMW Gent al gebruik van de diensten van Farys voor het uitvoeren van legionella-analyses.  Na marktanalyse waarbij gebleken is dat de aangeboden diensten van Farys marktconform zijn, is de Dienst Aankoop in samenspraak met de Juridische Dienst overeengekomen om de samenwerkingsovereenkomst met Farys opnieuw aan te vangen voor een periode van 6 jaar - opzegtermijn van 6 maand.  Dit aan dezelfde voorwaarden als de huidige samenwerkingsovereenkomst. 

Onder het label "AquaDomo" biedt de drinkwatermaatschappij Farys/TMVW een volledig dienstenpakket aan om te voldoen aan de eisen van het Legionellabesluit. De Stad Gent kan deze dienstenopdracht betreffende legionellapreventie rechtstreeks toewijzen aan FARYS|TMVW zonder de overheidsopdrachtenwetgeving toe te passen en meerdere potentiële dienstverleners te raadplegen, daar waar de overheidsopdrachtenwetgeving in principe ook speelt tussen aanbestedende overheden, op grond van de door het Hof van Justitie ontwikkelde "inhouse-doctrine".

Op basis hiervan kan een aanbestedende overheid bepaalde taken om budgettaire en/of beheerskundige redenen toevertrouwen aan een met haar verbonden afzonderlijke rechtspersoon voor zover zij (1) daarop toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en (2) als laatstgenoemde rechtspersoon tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de overheid/overheden die hem beheersen. Deze voorwaarden kunnen in de relatie tussen de Stad Gent en FARYS|TMVW geacht worden te zijn voldaan. Dit werd zo toegepast voor het contract zoals goedgekeurd op 23/03/2020 in besluit 2020_GR_00255 dat eind december 2021 afloopt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de nauwe band van Farys met de Stad Gent, de correcte en vlotte samenwerking in het verleden en de expertise van Farys en de marktconforme voorwaarden na marktonderzoek, wensen wij het contract zoals voorligt aan te gaan met Farys.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*Stad Gent  - FM ThemaStad Gent - FM OnderwijsOCMW Gent - FM Welzijn
Budgetplaats

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Categorie*

EE
2022

32.293,35

40.408,3537.784,83
2023

31.293,33

39.108,3332.784,83
2024

31.293,33

39.108,3332.784,83
2025

31.293,33

39.108,3332.784,83
2026

31.293,33

39.108,3332.784,83
2027

31.293,33

39.108,3332.784,85
Totaal

188.760,00  

235.950 201.709,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent voor een contract met TMVW voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar  zoals gevoegd in bijlage dd 03/01/2022 (SLS/2021/076). Aanvang hiervan voorzien januari 2022.


Bijlagen

  • samenwerkingsovereenkomst TMVW en Stad Gent legionellastalen jan 2021.pdf