Terug
Gepubliceerd op 22/02/2022

2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting
Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring 2022_RMW_00010 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 4 september 2002 - Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Voorgestelde uitgaven

€ 286.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De huidige 3 werkwijzen m.b.t. het ten laste nemen van energieschulden werd goedgekeurd op het bijzonder comité voor de sociale dienst-AZ van 22/01/2008, punt E1+.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij vragen we goedkeuring voor het invoeren van een nieuwe methodiek, namelijk een vierde werkwijze om vanuit de Sociale Dienst energieschulden van aanvragers ten laste te nemen.

Bestrijden van energie-armoede vraagt een integrale aanpak: een goede operationele werking, een preventief luik, een methodische begeleiding en een financiële ondersteuning. 

Wat de financiële ondersteuning betreft, zijn er (sinds 2008) binnen het huidige kader van de reguliere werking, drie mogelijke werkwijzen om een energieschuld bij een cliënt ten laste te nemen. Welke van de drie werkwijzen de maatschappelijk werker gebruikt, hangt af van de concrete cliëntsituatie. We baseren ons hiervoor op een aantal vragen als leidraad in het sociaal onderzoek (wat is de aard en de oorzaak van de energieschuld? welke preventieve maatregelen kunnen er genomen worden? wat zijn de inspanningen van de cliënt?). Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen, kiest de maatschappelijk werker uit één van de drie bestaande werkwijzen.

Omwille van de (aanhoudende) stijging van de energieprijzen, is er nood aan een nieuwe methodiek, namelijk een vierde werkwijze om de energieschuld ten laste te nemen.
Deze vierde werkwijze houdt in dat het OCMW de afrekening van elektriciteit en/of gas ten laste neemt (en betaalt aan de energieleverancier). Hierna dient de aanvrager de helft van het ten laste genomen bedrag terug te betalen aan OCMW Gent (volgens de geldende terugbetalingstarieven).

Alle toekenningen worden na een sociaal onderzoek van een behandelend maatschappelijk werker individueel ter beslissing aan het BCSD voorgelegd.

Bij deze werkwijze houden we rekening met de methodische en budgettaire aspecten van een tenlastename van een energieschuld:

  • we geven de aanvrager net dat financieel duwtje in de rug dat hij nodig heeft bij zijn hoge energie-afrekening
  • we kiezen bewust om de helft van de ten laste name terug te laten betalen, omdat we hierbij de nadruk leggen op de gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en burger.

Uit het sociaal onderzoek moet blijken dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die de POD-MI stelt in het kader van de subsidies van het Federaal Energiefonds (namelijk er moet sprake zijn van energie-armoede).  Bijkomend moet er aan een aantal interne voorwaarden voldaan zijn om deze werkwijze te hanteren: 

  • het moet gaan over een hoge afrekening en/of verhoogde onbetaalde voorschotfacturen omwille van de stijging van de energieprijzen 
  • de aanvrager werkt goed mee aan het sociaal onderzoek; er is sprake van een goedlopend hulpverleningstraject
  • de aanvrager heeft onvoldoende financiële draagkracht voor een afbetalingsplan aan de energieleverancier
  • een energiescan van de energiecentrale REGent is aanwezen
  • deze werkwijze is geen hulpmiddel voor burgers die op het moment van de aanvraag een overmatige schuldproblematiek hebben. 

De bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2022 bij hoge energie-afrekeningen zal na goedkeuring door het vast bureau, in werking treden m.i.v. 1 januari 2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*
Decentraal maatschappelijk werk
Budgetplaats
C99000000
Categorie*
exploitatie -steun
Subsidiecode
CRG.SES
2022
286.000

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

 Decentraal maatschappelijk werk

Budgetplaats

 C99000000

Categorie*
exploitatie - subsidies
Subsidiecode
CRG.SES
2022
286.000

Verwachte ontvangsten

€ 286.000,00

Activiteit

ACD1211 Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de invoering goed van een bijkomende methodiek in de bestrijding van energie-armoede, namelijk een vierde werkwijze om energieschulden ten laste te nemen met ingang van 1 januari 2022.


Bijlagen

  • Beslissing Energieschulden BCSD-AZ 2008
  • Nota energieschulden 2008