Terug
Gepubliceerd op 22/02/2022

2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting
Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:03
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming 2022_RMW_00012 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van de gemeenteraad 2019_GRMW_00120 - Kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens, en delegatie aan het college en het vast bureau
  • Besluit van de gemeenteraad 2019_GRMW_00617 - Kader voor de samenwerking met verwerkers en andere verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 hebben de Vlaamse en federale wetgever wijzigingen aangebracht aan de manier waarop persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende organisaties.

Er wordt voorzien in een systeem van protocollen, die de voorwaarden en modaliteiten van de uitwisseling bepalen tussen Stad Gent en/of OCMW Gent enerzijds en andere organisaties, waaronder Vlaamse en federale instanties, anderzijds.

Er wordt daarnaast voorzien in een systeem van overeenkomsten, die de voorwaarden en modaliteiten bepalen bij de doorgifte van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (Stad en/of OCMW Gent) aan de verwerker (externe organisatie die binnen een bepaalde opdracht persoonsgegevens verwerkt), en bij de doorgifte van persoonsgegevens tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn hebben met het besluit 2019_GRMW_00120 - Kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens, en delegatie aan het college en het vast bureau – Goedkeuring en met het besluit 2019_GRMW_00617 - Kader voor de samenwerking met verwerkers en andere verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens. - Goedkeuring het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau de bevoegdheid verleend om binnen het goedgekeurde kader over te gaan tot het sluiten van concrete overeenkomsten en protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Stad Gent en OCMW Gent onderling en van Stad en/of OCMW Gent met andere organisaties. 

Hierbij werd afgesproken om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn periodiek ter kennisgeving een overzicht van de gesloten protocollen en gesloten overeenkomsten met verwerkers en andere verwerkingsverantwoordelijken te bezorgen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om op de hoogte te zijn van de verschillende uitwisselingen van persoonsgegevens waar diensten van Stad en OCMW Gent toe hebben besloten, wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn het overzicht ter kennis gebracht van de protocollen en overeenkomsten gesloten in de periode van 25.02.19 tot en met 31.12.21, namelijk vanaf de goedkeuring van het het kader tot en met het einde van het afgelopen jaar.

Activiteit

AC35197 Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het overzicht van afgesloten protocollen en overeenkomsten in de periode 25.02.19 - 31.12.21 voor de uitwisseling van persoonsgegevens van Stad en/of OCMW Gent met andere organisaties.


Bijlagen

  • Uitwisseling persoonsgegevens_Afgesloten protocollen en overeenkomsten_Periode 250219-311221.pdf