Terug
Gepubliceerd op 22/02/2022

2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 21/02/2022 - 19:01 hybride zitting
Datum beslissing: ma 21/02/2022 - 22:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 45
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2022_RMW_00014 - Subsidieovereenkomst betreffende 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 6.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Fedasil biedt OCMW’s de mogelijkheid om in te stappen in het hervestigingsprogramma. Alle hervestigde vluchtelingen volgen een specifiek opvangtraject na aankomst in België dat door Fedasil wordt bepaald. 

Daarnaast ging Fedasil ook van start met een nieuw systeem van opvang namelijk ‘Community sponsorship’. Dit is een specifiek opvang- en begeleidingssysteem voor hervestigde vluchtelingen waarbij het middenveld rechtstreeks betrokken is en een belangrijke rol speelt. Na een matchingprocedure komen bepaalde vluchtelingen die geselecteerd werden voor hervestiging in België, onder de hoede van een gemeenschap of “sponsor”. Deze vluchtelingen volgen dus niet het klassieke opvangtraject dat is voorzien voor hervestigde personen.

De sponsorgemeenschap verbindt zich ertoe om hen op te vangen in een aangepaste woning en hen gedurende minstens een jaar begeleiding op maat te bieden. Ze helpt hen ook om de Belgische samenleving beter te begrijpen en biedt steun tijdens de verschillende fases van hun nieuwe leven: administratieve procedure, opvoeding, opleiding en werkgelegenheid, sport en ontspanning, gezondheid en welzijn, taal, sociaal netwerk, toegang tot gespecialiseerde diensten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In Gent kozen we voor een combinatie van beide systemen. 

Vzw Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde, treedt hierbij op als sponsor. Zij gaan op zoek naar een geschikte woning voor de te hervestigen vluchtelingen en voorzien een omarmer. De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid staat in voor de installatie van de woning, de Dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent voorziet minstens 1 jaar begeleiding op maat door een wooncoach en de Themawerking Vreemdelingen van OCMW Gent staat in voor de sociale dienstverlening van de hervestigde vluchtelingen. 

Eens vzw Thope een huiseigenaar gevonden heeft die bereid is om te verhuren aan vluchtelingen, worden de Dienst Sociale Woonbegeleiding, Themawerking Vreemdelingen, de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid en Fedasil hiervan op de hoogte gebracht. Fedasil levert een aantal profielen van vluchtelingen die reeds geselecteerd zijn voor hervestiging. 

Vzw Thope, Dienst Sociale Woonbegeleiding en Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid beslissen in onderling overleg, wie van de profielen het meest geschikt is voor de gevonden woning. Er wordt onderling afgesproken vanaf wanneer het hervestigde gezin kan gehuisvest worden. Vzw Thope voorziet een omarmer (buddy) per hervestigd gezin. 

Telkens er door vzw Thope een woning gevonden wordt, kan er een te hervestigen gezin worden overgebracht, met een maximum van 2 begeleidingen tegelijkertijd door de wooncoach bij de Dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent. Er wordt met een maximum van 2 begeleiding per keer gewerkt, daar ervaring leert, dat dit een zeer intensieve begeleiding is, die moet worden opgenomen binnen de bestaande personeelsbezetting en werking. Er staat geen einddatum op deze werkwijze.

In 2021 werden 2 gezinnen (hervestigde vluchtelingen) gehuisvest in een door vzw Thope aangebrachte private huurwoningen in Gent. De samenwerking verliep prima.

Er wordt dan ook voorgesteld om opnieuw een overeenkomst met vzw Thope af te sluiten voor het werkingsjaar 2022 om opnieuw 2 gezinnen (hervestigde vluchtelingen) te kunnen huisvesten in Gent.

Er wordt  een subsidiebedrag van 3.000 euro per aangebrachte woning vooropgesteld aan vzw Thope om (in hoofdzaak) de kosten van de huurwaarborg en eerste maand huur te dekken die vzw Thope aan de eigenaar dient te betalen bij inhuurname van een nieuwe woning.

Huidige overeenkomst, die ingaat op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022, wordt nu pas ter beslissing voorgelegd; vertraging komt voort uit het feit dat de vorige samenwerkingsovereenkomst eerst geëvalueerd diende te worden, zodat restsaldo subsidie (10 %) van 2021 kon worden uitbetaald. Deze evaluatie kon begin januari 2022 worden opgemaakt.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Sociale woonbegeleiding 
Budgetplaats ACD5011 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode EVF.SYR
2022 5.400 
2023 600 
Totaal 6.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACD5011 Woonondersteuning private huurmarkt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde, voor 'Huisvesting hervestigde vluchtelingen' - werkingsjaar 2022, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 januari 2022.


Bijlagen

  • Subsidieovereenkomst vzw Thope
  • Evaluatiefiche subsidie specifieke prestaties Huisvesten van hervestigde vluchtelingen - werkingsjaar 2021
  • Oprichtingsakte vzw Thope