Terug gemeenteraad

ma 21/02/2022 - 19:00 hybride zitting

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

A-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ruiloptie te lichten met betrekking tot volgende onroerende goederen:

  Lot 3 - eigendom WoninGent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/F52, met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdvijftig komma tweeënzestig vierkante meter (750,62 m2);

  Lot 6 - eigendom WoninGent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/S52, met een oppervlakte volgens meting van vijftien komma dertien vierkante meter  (15,13 m2);

  Lot 8 - eigendom Stad Gent

  Stad Gent – vijftiende afdeling

  Een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van tweeduizend honderdzesenveertig komma negentig vierkanter meter (2.146,90 m2).


  Het college van burgemeester en schepenen keurt de bruikleen goed aan WoninGent van volgende stadsgrond waarop WoninGent gesubsidieerde omgevingsaanleg zal doen:

  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van tweehonderdveertig komma veertig vierkante meter (240,40 m2)
  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van duizenddriehonderdtweeëndertig komma eenenveertig vierkante meter (1332,41 m2)
  • een perceel grond gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, vijftiende afdeling, sectie F, deel van perceelnummer 3635/A10, met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdentwaalf komma zesenzeventig vierkante meter (712,76 m2).
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verlenging van opstalovereenkomst van 19 februari 2013 voor de grondaandelen nog in eigendom van de Stad Gent in het kader van het project Tondelier, onder dezelfde modaliteiten doch zonder opstalvergoeding, voor de duur van 10 jaar te rekenen vanaf 18 februari 2023 om te eindigen op 17 februari 2033.
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart -  Wondelgem vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. 

  Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend.  Het verslag van het openbaar onderzoek omschrijft de formaliteiten ter uitvoering van de organisatie van het openbaar onderzoek.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2022- goed te keuren van het eredienstbestuur van Christus Koning.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 24.223,00 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 35.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Groendienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met Digitaal Vlaanderen, Havenlaan 88 1000 Brussel betreffende Proactieve dienstverlening.
  De uitgaven aan deze samenwerking zijn geraamd op 138.632,00 euro (daarbinnen zit een marge van 30%). Dit bedrag is volledig beschikbaar middels de goedkeuring van de Digitaliseringscommissie op 17/11/2021. De overeenkomst treedt in werking op 04/02/2022 en loopt tot de oplevering van de resultaten door Digitaal Vlaanderen, de einddatum wordt geschat op december 2022.

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Data en Informatie

Bureau - Voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok van 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 1
Straatparkeren
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Milieu en Klimaat
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het herwerkte samenwerkingsverband met het Gentse onderwijsveld te bekrachtigen, dat gericht is op het garanderen van onderwijscontinuïteit in tijden met hoge personeels- en leerlingenuitval door corona, en op het bieden van extra leerbegeleiding om leerachterstand weg te werken en/of te voorkomen die door de coronacrisis is veroorzaakt of versterkt. Binnen dat ruimere verband wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen aan een samenwerkingsovereenkomst met vijf rechtspersonen, die respectievelijk optreden voor de Gentse scholen van het katholieke net, het stedelijke net, het gemeenschapsonderwijs en het provinciaal onderwijs, en voor de Gentse niet-netgebonden scholen. De overeenkomst voorziet in middelen voor extra helpende handen, die door de uitvoerders worden ingezet in de respectievelijke scholen. Het gaat om extra vrijwillige inzet van leerkrachten, extra onderwijzend personeel dat in functie van specifieke leernoden wordt aangeworven, en extra personeel in paramedische profielen (profielen 1 t.e.m. 3, zoals uiteengezet in art. 1; §3 van de overeenkomst). Daarnaast worden aanvullende profielen (stagiairs, interimarissen, vrijwilligers, etc.) ingezet via het Onderwijscentrum Gent. Ook hiervoor worden de nodige middelen voorzien. Een beperkt deel van het totaalbudget van 900.000 euro voor 'helpende handen' wordt gebruikt voor coördinatie op het niveau van het Onderwijscentrum Gent (organiseren van de inzet van helpende handen op de scholen, die hun noden kenbaar maken via periodieke oproepen, en coördinatie van de Brede Gentse Zomerschool 2022).

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst