Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

overlegcommissie
wo 22/06/2022 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling 2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 176 en 260 tot en met 262;
 • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van lokale en de provinciale besturen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 3.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De financieel beheerder heeft de boekhouding van het dienstjaar 2021 afgesloten.

  Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de jaarrekening meer een inhoudelijk document geworden.

  • De jaarrekening geeft een antwoord op de vraag in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in het budget werden gerealiseerd.
  • Voorts moet uit de jaarrekening blijken hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat heeft geleid voor het bestuur.

  Waar het Departement Financiën de opmaak van de financiële nota verzorgd heeft, coördineerde de dienst Strategische Coördinatie de inhoudelijke evaluatie van de strategische doelstellingen en de opmaak van het schema van de doelstellingenrealisatie.

  De bespreking van de doelstellingenrealisatie werd besproken in het Managementteam van 29 maart 2022. Het voorontwerp van de jaarrekening werd besproken in het Managementteam van 24 mei 2022.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Overeenkomstig artikel 41 en 260 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt de gemeenteraad jaarlijks, in de loop van het 1ste semester van het financieel boekjaar dat volgt op het financieel boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de jaarrekening vast.

  De jaarrekening 2021 omvat volgende officiële documenten:

  • De jaarrekening: beleidsevaluatie en financiële nota
  • Toelichting bij de jaarrekening: toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening en bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

  Volgende documenten maken officieel geen deel uit van de jaarrekening, maar werden toegevoegd als bijkomende toelichting bij de doelstellingenrealisatie:

  Activiteit

  AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

  Besluit

  Artikel 1

  stelt de jaarrekening Stad Gent voor het dienstjaar 2021 vast.


  Bijlagen

  • Jaarrekening 2021.pdf
  • Toelichting bij de jaarrekening 2021.pdf
  • STEEKKAART jaarrekening 2021.pdf
  • Digitaal rapport_WT120_Thema1.pdf
  • Digitaal rapport_WT120_Thema2.pdf
  • Digitaal rapport_WT120_Thema3.pdf
  • Digitaal rapport_WT120_Thema4.pdf