Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring 2022_RMW_00041 - Nieuw reglement Foodsavers Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art 77


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wet betreffende de bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's die tot de bevoegdheid van de federale overheid blijven behoren. Art 57, paragraaf 1

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art 2

Decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2018, hoofdstuk 3, art 7 en 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2020 werd het Armoebeleidsplan opgemaakt in samenspraak met middenveld en mensen in armoede. Het plan dat doelstellingen en acties omschrijft voor de periode 2020 – 2025 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad en OCMW-raad. Dit plan vertrekt van de realisatie van de sociale grondrechten. In het kader van het structureel bestrijden van armoede, wordt het versterken van materiële ondersteuning als een belangrijke actie omschreven in het Armoedebeleidsplan 2020 – 2025 om te verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en het uitputten van hun belangrijkste rechten. Door de zware gevolgen voor kwetsbare Gentenaars van de COVID-19 crisis werd beslist om het co-creatief proces, om te komen tot een duurzaam toekomstmodel met betrekking tot materiële hulp, versneld op te starten. Op basis van dit traject werd een toekomstmodel en een kwaliteitskader vormgegeven, dat door stad, OCMW en de partners wordt onderschreven. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een aantal afspraken in het toekomstmodel en kwaliteitskader hebben impact op de werking van Foodsavers, waarbij OCMW Gent voedseloverschotten verzamelt en deze herverdeelt naar organisaties die mensen in armoede bereiken.  Daarnaast werken we als OCMW Gent, in samenspraak met de organisaties op het terrein, aan de doorverwijs- en registratietool CARITY om deze afspraken te ondersteunen. Deze tool zal in de loop van 2022 operationeel zijn.  Om de GDPR regels correct na te leven bij de implementatie van deze registratietool waren ook een een aantal aanpassingen nodig in het Foodsaversreglement. 

Er wordt ernaar gestreefd om alle gebruikers van materiële noodhulp te registreren in een doorverwijs- en registratietool – CARITY. Door beter zicht te krijgen op het aantal personen die noodhulp nodig hebben, kan beter worden ingezet op de link naar hulpverlening (door beter zicht te krijgen op wie al in contact is met hulpverlening en wie niet, maar ook door gericht vindplaatsgericht te werken), kan de draagkracht van organisaties worden bewaakt door het principe van vertrouwensorganisatie te ondersteunen én worden heel wat administratieve handelingen bij de organisaties verminderd.

Registratie van Foodsavers gebruikers die materiële noodhulp aanbieden gebeurt (op termijn) via CARITY – wordt in fases naartoe gewerkt. In een eerste fase zal de tool worden getest in de twee basisvoorzieningen die reeds extra ondersteuning kregen (SIVI en Open Plaats) en de twee werkingen die in een volgende ronde als basisvoorziening ondersteund worden (Rode Lotus en Toontje). Het werken met CARITY impliceert de uitwisseling van gegevens, met OCMW Gent als verwerkingsverantwoordelijke en de organisaties als verwerkers. Anonieme registratie van bezoekers blijft steeds mogelijk. 

Om de GDPR regels correct na te leven zal met elke betrokken organisatie een verwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Deze worden later voorgelegd. 

Van deze aanpassingen wordt ook gebruik gemaakt om het reglement een algemene update te geven, waarbij in het kader van het streven naar meer toegankelijke reglementen een aantal begrippen concreter omschreven worden en  in een herkenbare huisstijl worden geplaatst om zo de leesbaarheid van het reglement te verhogen. Gezien de vele kleine aanpassingen in de tekst, wordt ervoor gekozen om het voorgaande reglement op te heffen en een nieuw reglement te laten goedkeuren.

 

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

heft het reglement Foodsavers, goedgekeurd door OCMW raad van 10 oktober 2018 op. 

Artikel 2

keurt het hernieuwde Foodsavers reglement (2022), toegevoegd aan dit besluit, goed.