Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing 2022_RMW_00045 - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent - Opheffing

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur van kracht en vormen de Stad Gent en het OCMW Gent één geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie.

Eind 2018 startte het traject Sociale Synergie dat als doel heeft de rollen en taken in de hulp- en dienstverlening binnen de sociale domeinen in Stad Gent en OCMW Gent beter af te stemmen. In 2020 startte het traject sociale synergie voor het thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting. De taak- en rolverdeling met betrekking tot het brede thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting ziet er nu als volgt uit:

1. Departement Stedelijke ontwikkeling neemt volgende rollen/taken op zich:

  • Brede regierol op aanbod structureel Wonen;
  • Brede regierol op kwalitatief Wonen (inclusief pool nood –en transitwoningen);
  • Dienstverlening gericht op Woning. 

2. Departement Welzijn en Samenleving:

  • Brede regierol opvang en tijdelijke huisvesting;
  • Hulpverlening en begeleiding gericht op individu en zijn kwetsbare situatie. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Naar aanleiding van het traject sociale synergie is er een nieuw kader voor de organisatie- en samenwerkingsmodel goedgekeurd voor het sociaal beleid en werd beslist om de nood- en transitwoningen samen te voegen en in één beheer te geven. Dit betekende een herverdeling van de rollen van diverse betrokken diensten:

  • Dienst Wonen: beheer en huisbaasrol 40 transitwoningen (= 25 bemeubelde noodwoningen + 15 transitwoningen);
  • Sociale Dienst Woonbegeleiding: individuele hulpverlening en herhuisvestingsbegeleiding bewoners;
  • Facility Management: logistieke, technische en financiële opvolging. Zij maakten ter zake een business case op.

Dit traject brengt dus met zich mee dat de huidige "procedure aanvragen toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW-Gent", zoals goedgekeurd in het Vast Bureau op 16/01/2012 en gewijzigd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015, opgeheven en vervangen wordt door een nieuw reglement. Dienst Wonen Stad Gent is, volgens de verdeling van de rollen n.a.v. het traject sociale synergie, belast met de opmaak en de uitvoering van dit nieuwe reglement en zal vanaf 1 juli 2022 instaan voor het beheer van deze 40 transitwoningen. De voorbereidingen ter zake, zoals opmaak en goedkeuring van de bussiness case door FM Welzijn, uittekenen van de opdrachten en rollen van de betrokken diensten, overdracht contracten en financiële middelen, uitwerken nieuw reglement transitwoningen, … in nauwe samenwerking met de betrokken diensten zijn lopende. Bijgevolg werd er in afstemming met Departement Welzijn en Samenleving en Departement Facility Management een ontwerp van nieuw reglement voor de 40 transitwoningen opgemaakt. De doelstelling is een transparant en werkbaar reglement waarbij de doelstellingen van de noodwoningen en de transitwoningen geïntegreerd worden. Dit nieuw reglement wordt aan de gemeenteraad van mei voorgelegd, de opheffing van het huidig reglement aan de OCMW-raad van mei.

Activiteit

AC35538 Beleidsondersteuning en aansturing rond dakloosheid en mensen met onwettig of precair verblijf

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op de "procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent", goedgekeurd door het vast bureau in zitting van 16 januari 2012 en gewijzigd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015.

Bijlagen

  • 2012_VB_0053 - Woningen - Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent.pdf
  • 2015_RMW_0037 - Noodwoningen - Wijziging Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent.pdf