Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/05/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 23:26
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Helga Stevens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Sara Matthieu; Tom De Meester; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Helga Stevens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging 2022_RMW_00052 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd een laatste keer gewijzigd op 20 december 2021. Er is gebleken dat nog een aantal kleinere wijzigingen, aanvullingen en verduidelijkingen noodzakelijk zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende zaken worden gewijzigd aan het huishoudelijk reglement:

-artikel 12: Fractietoelage

Dit artikel bevatte een tegenstrijdigheid met artikel 9 §3 van het huishoudelijk reglement dat stelt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie voor toepassing van de verdeling van het aantal mandaten of verdeling van vergoedingen en toelagen, geacht wordt eenzelfde aantal leden te behouden. Artikel 12 wordt hierop aangepast met dien verstande dat de fractietoelage wel wordt herberekend wanneer er zich wijzigingen voordoen binnen de vertegenwoordiging van een fractie in het BCSD.

-artikel 17: Opdrachten en taken van de voorzitter

Dit artikel wordt aangevuld met een passage waarbij in geval zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand, als het voltallige college van burgemeester en schepenen verhinderd zijn, de voorzitter of ondervoorzitter van de raad de ambtenaar van de burgerlijke stand tijdelijk kan vervangen. Deze tijdelijke vervanging heeft betrekking op het voltrekken van huwelijken.

-artikel 46: Afsluiten debatten

Verduidelijking van de wijze waarop een raadslid een materiële vergissing bij de stemverrichting moet rechtzetten.

-artikel 68: Samenstelling raadscommissies

Er wordt bepaald dat de themacommissies bestaan uit de leden van de inhoudelijk bevoegde commissie(s) en bij uitzondering uit alle leden van de raad.

-artikel 71: Voorzitter (commissie)

Dit artikel verduidelijkt de rol van de commissievoorzitter tijdens de debatten in een commissie.

-artikel 86: Toelichtingen

Dit artikel wordt aangevuld met het principe dat er geen toelichtingen worden geagendeerd op commissies waarop (wijzigingen aan) het meerjarenplan en (wijzigingen aan) het budget staan geagendeerd, behoudens akkoord van de (onder)voorzitter en in samenspraak met de commissievoorzitter.

-verduidelijking van een aantal termijnen voor het inzagerecht (artikel 98) en de schriftelijke vragen (artikel 104)

- artikel 106: procedure mondelinge vragen

De termijn voor het indienen van mondelinge vragen voor de commissies wordt aangepast. Vragen moeten ten minste 4 i.p.v. 3 werkdagen voor de zitting ingediend worden. Hierdoor hebben de schepenen en diensten voldoende tijd om de antwoorden op de mondelinge vragen voor te bereiden. 

Tot slot werd de procedure van voorstellen van burgers op een aantal punten verduidelijkt en verfijnd, nl.

    - Verduidelijking dat inwoners van Gent personen zijn die hun domicilie in Gent hebben.

    - Indieners van een burgervoorstel kunnen voorafgaandelijk voor het verzamelen van handtekeningen een niet-bindend advies aanvragen over het onderwerp van hun burgervoorstel.

    - Indien nodig kan de commissie beslissen om een burgervoorstel nog een tweede keer te bespreken op de commissie alvorens het naar de raad gaat ter bespreking. 

    - Indieners van een burgervoorstel krijgen na de debatten in de raad het laatste woord voor een slotbeschouwing van maximum 5 minuten. 
Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, zoals opgelijst in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.