Terug
Gepubliceerd op 05/01/2022

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring 2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 1 maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met de nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus. De nv GEDEVCO is de projectontwikkelaar die het geheel van de site AC Portus (voormalig RTT-gebouw), gelegen in de Keizer Karelstraat nr 1, een herbestemming geeft.

De bestaande gebouwen werden voor een groot deel afgebroken en belangrijke grondwerken zijn hiervoor nodig. De hoeveelheid afbraakpuin (steen en beton) wordt geschat op 35.000 ton, het af te voeren grondverzet wordt geschat op 120.000 ton. 

Gezien de grote impact op de verkeersveiligheid werd er voor geopteerd om het transport van zowel het breekpuin als het grondverzet via de waterweg te organiseren. 

Naast de overeenkomst met de bouwheer sloot de Stad tevens een overeenkomst met De Vlaamse Waterweg “Het ondersteunen van het watergebonden transport voor het project Portus Ganda in de stad Gent”, teneinde afspraken te maken om dit watergebonden transport te organiseren. Deze overeenkomst werd ook goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2021.

Doordat het breekpuin, om veiligheidsredenen, enkel via de waterweg kan worden getransporteerd in gebroken toestand (fijne granulaten), werd door nv GEDEVCO een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke breekwerf aangevraagd op 21 december 2020. 

Deze vergunning werd door de Provinciale Omgevingscommissie van 11 mei 2021 negatief geadviseerd. Dit advies werd tevens door de Oost-Vlaamse Deputatie bevestigd en de vergunning werd geweigerd. 

Door deze weigering moet worden afgeweken van eerdere afspraken, en wordt de afvoer van het breekpuin via wegtransport georganiseerd, en dient te worden afgeweken van de afspraken in vermelde overeenkomst “Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus”. 

In het kader van dit wegtransport legt de Stad de bouwheer en afbraakaannemer een aantal Minder-Hinder maatregelen op.

De Stad zal een vrijstelling op de belasting inname openbaar domein, die specifiek aan deze opgelegde maatregelen zijn verbonden, toepassen.

De afvoer van het grondverzet zal wel blijvend via de waterweg worden georganiseerd (conform samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2021).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de bijakte bij de overeenkomst met de nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus voor goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de  bijakte bij de overeenkomst met nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van het watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen