Terug
Gepubliceerd op 05/01/2022

2022_GR_00026 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 - Financiering - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00026 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 - Financiering - Goedkeuring 2022_GR_00026 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 - Financiering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het OCMW Gent en sogent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.

Voorgestelde uitgaven

€ 13.640.499,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2e lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 28 september 2015 en de Raad van bestuur van sogent van 30 september 2015 werd de bijzondere samenwerkingsovereenkomst voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) onderdelen Stadsvernieuwingsfonds en Rockzaal goedgekeurd.

Daarnaast werden door de Stad Gent investeringssubsidies toegekend aan sogent in het kader van de uitvoering van dit project. In de gemeenteraad van 27 juni 2016 werd met name een investeringssubsidie toegekend als ondersteuning voor het opdrijven van de energieprestaties van projecten van sogent waaronder het Wintercircus (i.c. verwarming op bodemenergie voor het publieke plein van het Wintercircus). Daarbovenop werd er in de gemeenteraad van 19 december 2016 een subsidieovereenkomst goedgekeurd waarmee de Stad Gent aan sogent een investeringssubsidie verstrekte in het kader van het project Wintercircus ten bedrage van 839.885 euro.

In de gemeenteraad van 16 december 2019 en de Raad van bestuur van sogent van 19 december 2019 werd een eerste addendum bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst voor het onderdeel Wintercircus goedgekeurd, teneinde financiële middelen ter beschikking te stellen van sogent door het toestaan door de Stad Gent van een vordering op EVA voor de participatie in de SPV Wintercircus ten belope van 1.000.000 euro, ter realisatie van het economische beleid.

Sogent is volop bezig met de renovatie van het Wintercircus tot een ondergrondse rockzaal met een capaciteit van 500pp, kantoren en retail-, atelier-, horeca- en community-ruimtes.

Sogent beoogt voor de exploitatie van het Wintercircus samen met een gekozen partner(s) een SPV (Special Purpose Vehicle) op te richten en aan deze SPV een erfpacht toe te kennen, op basis waarvan de SPV het Wintercircus zal exploiteren. Sogent heeft hiervoor een oproep (concessie) uitgeschreven. De selectiefase werd doorlopen waarbij 2 kandidaten (consortia) werden geselecteerd. Op basis van de input van de kandidaten (tijdens dialoogfase) werd een bestek goedgekeurd door de Raad van bestuur van sogent van 27 oktober 2021.  

In dat bestek werden een aantal beleidsdoelstellingen als minimale eisen opgenomen, oa met betrekking tot de minimale eis (ME) van de erfpachtvergoeding, die de SPV minstens zal moeten realiseren in zijn exploitatie.

Om dit project te realiseren werden er door sogent externe financiële engagementen (lening(en)) aangegaan. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens de dialoogfase met de kandidaten werd duidelijk dat, om aan de inhoudelijke en programmatorische vooropgestelde ambities van de stad voor het Wintercircus te kunnen voldoen, een voor de kandidaten haalbare erfpachtregeling in het bestek uitgewerkt moest worden. De kandidaten gaven tijdens de dialoogfase immers aan dat zij geen offerte zouden indienen met een erfpachtvergoeding (per jaar) die gelijk is aan of hoger dan de af te lossen lening(en) van sogent (per jaar). Er werd bijgevolg in het bestek een erfpachtregeling weerhouden waarbij de erfpachtvergoeding die de SPV aan sogent betaalt over een langere periode (met lagere periodieke/jaarlijkse erfpachtvergoedingen) gespreid wordt dan de periode van af te lossen lening(en) van sogent. Met het oog op de financiële haalbaarheid van dergelijke erfpachtregeling met de SPV heeft sogent een financieringsvraag aan de stad gericht.

Met dit addendum wordt een principiële goedkeuring gevraagd voorde financiële tussenkomst vanuit de Stad Gent aan sogent op basis van de huidige gegevens. Deze financieringsvraag bestaat erin dat sogent cashmatig zou kunnen voldoen aan haar aflossingen van de lening(en) die betrekking hebben op dit project. De voorziene jaarlijkse erfpachtvergoeding volstaat immers, de eerste jaren van de erfpacht, niet om aflossingen van de lening(en) die betrekking hebben op dit project te dragen. Om het tussen verschil tussen de voorziene erfpachtvergoeding en aflossingen van de lening(en) bij te passen, vraagt sogent derhalve een jaarlijkse tussenkomst van de Stad.


De Stad Gent zal deze tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Dit betekent concreet een financieel engagement dat loopt van 2022 tot en met 2044 voor een totaalbedrag van 13.640.499 euro, waarvan 875.000 euro uit het Speerpuntenfonds en 12.765.499 euro toegestane werkingssubsidies. Het totaalbedrag dat nog niet is voorzien, is 10.950.645 euro. Het bedrag voor 2022 is reeds volledig vastgelegd. De bedragen vanaf 2023 tot 2025 gedeeltelijk. De overige bedragen van 2023 tot het einde van de overeenkomst  zullen voorzien worden bij de budgetswijziging 2022. 

Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (bovenop het bedrag van de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de Stad, teneinde de tussenkomst terug te betalen, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de tussenkomst terugbetaald is door sogent aan de Stad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Economie 

 

 

Budgetplaats

3540800WC 

 

 

Categorie*

Exploitatie (6491400) 

 

 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

 

 

2022

866.178

 

 

2023

855.785

 

 

2024

845.392

 

 

2025

834.999

 

 

2026

702.106

 

 

2027-2044

9.536.041

 

 

Totaal

13.640.499 

 

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35408 Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum 2 bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) - Financiering zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor een totaalbedrag van 10.950.645 euro over de periode 2023-2044.


Bijlagen