Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_GR_00060 - Samenwerkingsovereenkomst in functie van uitwerking van het dossier 'stadsdistributie via water' - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 11/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00060 - Samenwerkingsovereenkomst in functie van uitwerking van het dossier 'stadsdistributie via water' - Goedkeuring 2022_GR_00060 - Samenwerkingsovereenkomst in functie van uitwerking van het dossier 'stadsdistributie via water' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 35.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent en De Vlaamse Waterweg hebben in 2018 een visienota uitgewerkt en goedgekeurd betreffende 'water in de stad Gent'. De visienota 'Water in de stad Gent' werd op 04/10/2018 goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen (2018_CBS_10955), de gemeenteraad heeft  op 17/12/2018 kennis genomen van de visienota 'Water in de stad Gent' (2018_GR_00889). 

Deze beleidsvisie vormt het resultaat van een intens samenwerkingstraject waarbij De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent, elk vanuit hun eigen taakstelling, ambities en doelstellingen, tot een geïntegreerde visie zijn geëvolueerd, van toepassing op de Gentse waterlopen. Deze visienota vormt een gemeenschappelijke gedragen nota over de Gentse waterlopen, waarbij verschillende thema's (zoals ruimte voor water, mobiliteit, economie, verblijven op en naast het water, en ecologische thema's) zijn uitgewerkt.

In de visienota zijn verschillende actiepunten onderschreven door Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Eén van de actiepunten is een onderzoek i.f.v. opstart en uitrol van stadsdistributie via water. De Gentse waterlopen hebben een vertakt netwerk tot in het centrum van de stad, en kunnen ingezet worden om stadsdistributie op een duurzame manier te organiseren via het water. Deze ambitie past in de Gentse beleidsplannen zoals het circulatieplan, LEZ,  enz...

Om de potenties van stadsdistributie via water te kunnen onderzoeken, dient een studie uitgewerkt te worden op maat van de Stad Gent. Aan de hand van de studie zal blijken hoe stadsdistributie via water in Gent best wordt uitgerold en gefaciliteerd, en welke minimale investeringskosten hiervoor nodig zijn. Om die reden willen De Vlaamse Waterweg en Stad Gent in 2022 een studiebureau aanstellen, en dient er voorafgaand een samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten tussen beide overheden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij deze samenwerkingsovereenkomst willen Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv volgende zaken afspreken:

  1. Stad Gent en de Vlaamse Waterweg betalen elk de helft van de studiekosten. 
  2. Stad Gent en De Vlaamse Waterweg zullen na afwerking van de studie een intentie ondertekenen om gezamenlijk de investeringen te dragen en een verdeling te treffen. 

De nodige investeringskosten kunnen pas kunnen ingeschat worden na beëindiging van het studiedossier. Stad Gent en De Vlaamse Waterweg zullen na afronding van deze studie een vervolgovereenkomst opmaken waarin afspraken gemaakt worden over o.a. de financiële verdeling van de te maken kosten voor implementatie. Hiervoor zal ten gepaste tijde een project geïnitieerd worden door de dienst Economie.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PBR 
Budgetplaats 40797.00.07 
Categorie*
Subsidiecode
2020  
2021  
2022 35000 
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 35000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40797 Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg (met maatschappelijke zetel Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt) voor stadsdistributie via water, zoals gevoegd in bijlage.