Terug
Gepubliceerd op 11/01/2022

2022_GR_00058 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 17/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00058 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad - Goedkeuring 2022_GR_00058 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 200.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het opzetten en ondersteunen van living labs kadert in het open innovatiebeleid van de Stad Gent. We willen gaan voor een open innovatiestrategie en een open netwerkmodel die vooruitgang in onze ecosystemen stimuleren. Eerder dan problemen zelf te lijf te gaan met oplossingen en interne middelen, zoeken we een oplossing door gebruik te maken van innovatieve kennis die intern én extern aanwezig is. We delen onze uitdagingen dus met verschillende betrokkenen omdat we zo tot betere oplossingen denken te komen voor Gent. Als een stad wendbaar wil zijn en mensgericht wil ontwikkelen moet ruimte worden gecreëerd waar geëxperimenteerd kan worden met mogelijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.  

Dit wordt ook geëxpliciteerd in de beleidsnota Meer dan slimme stad – Data, innovatie en digitalisering, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021, waarin ook de prioritaire thema’s zijn bepaald voor de living labs: 

 “We stimuleren innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen binnen de thema’s gezondheid, onderwijs en klimaat met als doel baanbrekende technologieën en producten te ontwikkelen die een meerwaarde betekenen voor Gentenaars in hun dagelijks leven.  Hiervoor zetten we living labs op waarbij we academici, bedrijven, overheden en burgers samenbrengen. Dit ligt in de lijn met eerdere livings labs rond vereenzaming: Hello Jenny (2018) en leerproblemen: Inclusie in 4D (2020).”     

De eerste doelstelling die we beogen met de livings labs is ruimte creëren voor open-ended probleemgedreven innovatie-ontwikkeling. De verwachting bij elk opgestart living lab is dat er op het einde van het traject een getest prototype (tool, middel, product, dienstverlening,…) is gerealiseerd en dat de geleerde lessen hieruit breed worden gedeeld naar alle betrokkenen.   

De tweede doelstelling is dat we met deze living labs verder bouwen aan onze stedelijke proeftuinmethodologie (die veel ruimer is dan de livings labs). Belangrijk is dat het niet gaat om het prototype, maar om de kennis. Een tastbaar prototype (tool, product, middel,…) draagt bij aan een co-exploratief leerproces, maakt de problematiek zichtbaar en zorgt voor het verleggen van grenzen, organisatorische en/of systemische verandering en een bredere kijk vanuit diverse perspectieven.    

Het innovatie- en co-creatietraject dat hiervoor wordt opgezet, zal in eerste instantie per uitdaging de prioriteiten identificeren, waarna gezocht wordt naar innovatieve oplossingen, bij voorkeur met een technologische component.  Cruciaal is dat in het traject gewerkt wordt binnen een quadruple helix aanpak. Dit houdt in dat er zowel op strategisch (identificatie van de prioriteit en formuleren van de uitdagingen) als op operationeel niveau (uitwerken van de oplossingen) met vertegenwoordigers en experts vanuit bedrijven, de overheid, academische wereld en de burgers/het middenveld samengewerkt wordt en dat alle partijen als actoren met elkaar rond de tafel zitten.

In deze legislatuur starten we drie trajecten op. In 2022 starten we  de Living Lab Gezondheid en de Living Labs Onderwijs op. Vanaf 2023 starten we met de voorbereiding van de opstart van de Living Lab Klimaat.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent en UGent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, gaan een samenwerking aan in functie van de living lab onderwijs - Jonge tieners in de stad - waarbij ze op zoek gaan naar diverse innovatieve oplossingen voor uitdagingen die te maken hebben met de leermotivatie- en (leer-)ontwikkeling van tieners tussen 10 en 14 jaar oud.  Deze living lab is een ruimte om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten. Streefdoel is dat deze experimenten de overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit beïnvloeden. Alle initiatieven komen tot stand in co-creatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen. Daarbij kunnen de Hoger Onderwijsinstellingen (HOI), de Stad, Gentse burgers, studenten, instellingen (onderwijsveld) en organisaties betrokken zijn. Het project loopt van 01/02/2022 tot en met 31/12/2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Strategische Coördinatie 
Budgetplaats 3460400IN
Categorie*
Subsidiecode  
2022 80.000
2023 100.000
2024 20.000 
Totaal 200.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34604 Coördineren stadsbreed innovatiebeleid

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad” met Universiteit Gent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023, zoals gevoegd in bijlage.