Terug
Gepubliceerd op 11/01/2022

2022_GR_00054 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent (niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 17/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00054 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent (niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring 2022_GR_00054 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent (niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 118, laatste lid, en 121;
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder titel II, hoofdstuk IV;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder artikel IV.I.37, tweede en derde lid;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Voorgestelde uitgaven

€ 233.331,16

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De onthaaldienst van het Algemeen Politiecentrum Gent op de Antonius Triestlaan wordt vooral bemand door operationele medewerkers, ondersteund door onthaalmedewerkers behorende tot het administratief en logistiek kader van de Interventiedienst.

De twee assistenten (niveau C) die momenteel de functie van administratief onthaalmedewerker uitoefenen, zullen deze functie begin 2022 verlaten.

Politiezone Gent wil deze functies zo snel mogelijk terug invullen, alsook een versterking van de onthaaldienst met 2 administratieve onthaalmedewerkers voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op het voorgaande, wenst Politiezone Gent 4 betrekkingen van assistent binnen de Interventiedienst via een dringende, externe contractuele werving te begeven.

In het raam van een dringende, externe contractuele werving wordt aan de geschikte kandidaat een contract van één jaar aangeboden. Nadat de functie contractueel is ingevuld, moet deze worden opengesteld via mobiliteit.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de jaarlijkse brutoloonkost gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (sociaal secretariaat van de Geïntegreerde Politie):

aantal en graad

Jaarlijkse bruto loonkost

4 assistenten (niveau C)

€ 233.331,16

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring via externe, contractuele werving om dringende redenen, waarbij een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar wordt aangeboden, van 4 betrekkingen van assistent/niveau C bij de Interventiedienst binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent.