Terug
Gepubliceerd op 11/01/2022

2022_GR_00053 - Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 17/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00053 - Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging 2022_GR_00053 - Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe gemeentewet, artikel 134, § 1

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40, § 3

Nieuwe gemeentewet, artikel 134, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet werd op 22 juli 2021 een "Politieverordening tot invoering van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen" genomen door de burgemeester. Zoals vereist, werd deze politieverordening bekrachtigd door de gemeenteraad op 7 september 2021. 

Deze politieverordening werd genomen in kader van de problematiek inzake "boomcars" (= voertuigen die hinder veroorzaken door bijzonder luide muziek) en de zogenaamde "knalpotterreur" (= voertuigen die hinder veroorzaken door lawaaierige, al dan niet aangepaste, motoren en uitlaten) die de laatste tijd bijzonder grote proporties aanneemt. Dit resulteert in een toenemend aantal meldingen en klachten vanuit verschillende kanalen die zich situeren op verschillende locaties binnen de stad. Op 26 juni 2021 ging bovendien nog een actie van een 120-tal bewoners van de wijk Muide - Meulestede door tegen de aanhoudende "knalpotterreur". 

Het is duidelijk dat deze problematiek de leefbaarheid van de stad en de openbare rust van de inwoners aantaste en dat een krachtdadig optreden aan de orde was.

Daarom werd met voormelde politieverordening aan de politie de mogelijkheid geboden om motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel ter vrijwaring van de openbare rust, in die gevallen waarin artikel 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (de WPA) geen soelaas brengt (met name wanneer er geen sprake is van een gevaar voor het leven of de lichamelijke integriteit van de personen of de veiligheid van goederen). Een gerechtelijke en bestuurlijke aanpak van patsergedrag en straatraces waarbij er een gevaar bestaat voor het leven of de fysieke integriteit van personen is immers reeds voorhanden.


Voormelde politieverordening, zoals bekrachtigd door de gemeenteraad op 7 september 2021, loopt af op 31 december 2021. De invoering van het bestuurlijk beslag heeft echter ontegensprekelijk een zeer krachtig preventief effect teweeg gebracht, met een quasi onmiddellijke daling van het aantal klachten en meldingen tot gevolg. Ook al wordt in de praktijk eerder gerechtelijk opgetreden, toch biedt het bestuurlijke luik een positieve, aanvullende, meerwaarde en is een verlenging van de maatregel noodzakelijk om het preventieve effect te behouden en de handhaving mogelijk te maken. 

Gelet op het nakend aflopen van de politieverordening waarmee het bestuurlijk beslag werd ingevoerd en de noodzaak aan continuïteit in de handhaving van deze specifieke vorm van overlast, heeft de burgemeester op 23 december 2021 met een politieverordening, genomen in uitvoering van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet, de mogelijkheid tot bestuurlijk beslag verlengd tot 31 maart 2022. Bij deze gelegenheid werd artikel 6 van de politieverordening ook aangepast conform het recent gewijzigde Burgerlijk Wetboek.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de "Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen", genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet op 23 december 2021.