Terug
Gepubliceerd op 18/01/2022

2022_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geweld Oudejaarsnacht

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 17/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 17/01/2022 - 21:47
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Fourat Ben Chikha; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Paeleman; Xavier Depauw; Philippe Tallieu, PZ Gent; Matias Vandenbossche; Freek Coopman; Wannes Blondeel; Ellen Druyts; Koen Janssens; Olaf Evrard; Geert Vergaerde; Matto Langeraert, PZ Gent; Filip Van Tricht; Anneke De Coninck; Tony Verschooten; Geert Baeckeland; Filip Rasschaert, PZ Gent; Lisa Koopman; Johan Vereecke; Toon Mertens; Jeroen Wasteels

Afwezig

Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Bert Misplon; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Karlijn Deene; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Verontschuldigd

Karin Temmerman; Yüksel Kalaz

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geweld Oudejaarsnacht 2022_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geweld Oudejaarsnacht

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 11/01/2022 - 18:05

Toelichting

Tijdens de Oudejaarsnacht werd op diverse plekken in onze stad geweld gepleegd. Op het Sint-Baafsplein werd illegaal vuurwerk afgestoken en werden politiecombi’s bekogeld. Aan het Van Beverenplein werd de ruit van een café ingesmeten en werd een werknemer verwond door het afsteken van een vuurpijl. In Ledeberg werd met vuurpijlen een bushokje vernield. Daags nadien meldde de politie dat er geen noemenswaardige incidenten waren (“redelijk rustige nacht”) en dat er geen arrestaties werden verricht, hoewel er wel enkele pv’s werden uitgeschreven. 

Hoe komt het dat de geweldplegingen niet leidden tot arrestaties? Of zijn er in tussentijd toch nog aanhoudingen verricht? 

Welk signaal stuurt men hiermee naar mensen die geweld aanrichten en politiemensen aanvallen?

Bespreking

Antwoord

Laat mij eerst duidelijk stellen dat ook voor het stadsbestuur het gooien van voetzoekers of willekeurig afsteken van vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal totaal niet kan. 

Enkel tijdens de overgang van oud naar nieuw is - gedurende 1 uur - het afsteken van vuurwerk toegelaten, meer bepaald van 31 december klokslag middernacht tot 1 uur op 1 januari. Artikel 16 bepaalt ook dat het hierbij noodzakelijk is dat alle gepaste maatregelen worden genomen ter vrijwaring van de openbare veiligheid.

Voor het afsteken van voetzoekers, Bengaals vuur, bommetjes en ander pyrotechnisch materiaal geldt evenwel een totaalverbod. Dit is opgenomen in artikel 16 van het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid. Een volledig overzicht is raadpleegbaar in de Codex politiereglementen van de Stad Gent. 

Niettegenstaande dit verbod en de sanctionering met een boete worden inderdaad in de eindejaar periode voetzoekers gegooid en vuurwerk afgestoken. Wanneer een overtreder op heterdaad wordt betrapt, kan er, ook aan minderjarigen, een GAS boete worden opgelegd. Vaststellingen doen is helaas niet altijd eenvoudig. Meestal worden slechts enkele voetzoekers of bommetjes gegooid en is de inbreuk van korte duur of lopen de daders weg van zodra ze politie horen of zien, waardoor niet kan vastgesteld worden wie wat gegooid heeft. Toch blijft de politie hier op inzetten door tijdens haar patrouilles verhoogde aandacht te hebben voor deze problematiek.

In de periode voor oudejaarsavond had de politie al meldingen gekregen van overlast door bommetjes/ vuurwerk. Aan de hand van deze oproepen werd een lijst opgesteld met de gemelde locaties. In de periode naar aanloop van de feestdagen en op oudejaarsavond zelf werden deze locaties met de nodige aandacht aangedaan door de verschillende diensten op het terrein.

Zoals elk jaar was er een specifieke personeelsinzet voorzien voor de overlast en incidenten naar aanleiding van oudejaarsavond. Zo waren er verschillende diensten op het terrein die proactief en preventief patrouilles rijden om enerzijds ontradend te werken en anderzijds snel te kunnen reageren bij overlast, waaronder vuurwerk en bommetjes. Er werden zowel herkenbare als anonieme ploegen ingezet.

Voor wat de oudejaarsnacht betreft was de Gentse politie dus goed voorbereid en sterk aanwezig op het Gentse Grondgebied. Er waren inderdaad diverse meldingen via het noodnummer 101 van vuurwerk en bommetjes, alsook enkele zwaardere incidenten. 

De korpsleiding  benadrukt evenwel uitdrukkelijk  dat de  veiligheid de ganse avond en nacht goed beheerd werd. 

Verder stelt de korpsleiding dat in vergelijking met wat er gebeurd is in andere steden en landen, oudejaarsavond goed verlopen is in Gent. 

Dit betekent niet dat er geen feiten plaatsvonden die totaal verwerpelijk zijn en we de bezorgdheden, over het stijgend gebruik van en het testen met allerlei zwaar vuurwerk en bommetjes, meenemen in het overleg met de bevoegde stadsdiensten, politie en brandweer.

Wat het aantal oproepen op het noodnummer 101 betreft kan ik u volgende cijfers meegeven.

Tussen 31/12 08u00 en 01/01 06u00 kwamen er in het totaal 337 oproepen binnen voor de Gentse politie waarvan 71 voor het afsteken van pyrotechnisch materiaal.

In 2019 en 2020 kenden we een gelijkaardig aantal oproepen, of zelfs meer.

De politieploegen gingen zo veel als mogelijk ter plaatse. Bij aankomst van de politie zet men het doorgaans op een lopen.  Zoals al gesteld zijn betrappingen op heterdaad waarbij vastgesteld kan worden wie wat gooide zeer moeilijk. Niettegenstaande dit gegeven werden er wel meerdere bestuurlijke inbeslagnames gedaan van bommetjes en vuurwerk die men bijhad.

In totaal werden er tijdens oudejaar  6  Pv’s (GAS vaststelling) opgesteld voor het illegaal afsteken van vuurwerk of voetzoekers/bommetjes met inbeslagname van bommetjes/ vuurwerk. Dit cijfer ligt in de lijn met de voorbije jaren. In de maand december, voorafgaand aan oudejaarsavond, werden er op kerstdag ook 3 gasboetes uitgeschreven en op 30 december ook nog 1 gasboete.

Er waren op gerechtelijk vlak tijdens de oudejaarsnacht acht incidenten waarvoor telkens 1 of meerdere processen-verbaal werden opgesteld.

  1. 6 x opzettelijke beschadiging/ vernieling/ brandstichting door bommetjes/ vuurwerk of molotovcocktails
  2. 1 x opzettelijke beschadigingen
  3. 1 x onopzettelijke brandstichting door vuurwerk

Bij geen van deze incidenten zijn er gewonden gevallen.

Op oudejaarsavond waren de meeste meldingen afkomstig uit Gent-Centrum. Ook Sint-Amandsberg kende veel meldingen en in mindere mate Wondelgem. Ook waren de voorbije jaren het hoogst aantal meldingen telkens afkomstig uit 1 van deze drie wijken.

Op bestuurlijk vlak stelde de politie vast dat er rond middernacht op de Graslei, Korenlei en Sint -Michielshelling een rustig publiek aanwezig was.

Op het Sint-Baafsplein daarentegen waren er heel veel jongeren aanwezig met bommetjes en vuurwerk. De politiediensten grepen  meerdere keren in. Omwille van het gevaar dat gepaard ging met het afsteken van de vuurpijlen en de aanwezigheid van veel volk  besliste de politie tot een ontruiming van het Sint-Baafsplein. Dit verliep kordaat maar rustig. Nadien waren er geen incidenten meer.

Verder  was er een tussenkomst op de Tolhuislaan waar een minderjarige vuurpijlen en voetzoekers gooide naar de dienstvoertuigen van politie en brandweer. Hierbij werd er geen schade toegebracht aan de voertuigen. 

Naar aanleiding van deze tussenkomst werd een betrokken minderjarige  bestuurlijk weerhouden. Nadien werden de jongeren door de aanwezige politiemensen  aangesproken en kalmeerde de situatie.

In totaal werden gedurende de oudejaarsnacht 25 processen-verbaal opgesteld. Er werden vijf personen bestuurlijk weerhouden. 

Mijnheer Deckmyn de politie stelt uitdrukkelijk geen gedoogbeleid te hanteren bij het aanvallen van politiecombi’s. Ook is  het niet zo dat de politie niet zou overgegaan zijn tot het bestuurlijk weerhouden van personen. Integendeel er zijn wel degelijk een aantal personen bestuurlijk weerhouden. Maar laat mij toe te verduidelijken dat de bestuurlijke aanhouding een dwangmaatregel blijft. Het is een preventieve vrijheidsberoving, die enkel door onze politiediensten wordt toegepast in situaties van absolute noodzaak én ze moet dienen om de openbare orde te handhaven en of te herstellen. De Gentse Politie past deze maategel correct toe rekening houdend met het LOPS-principe (legaliteit/opportuniteit/proportionaliteit en subsidiariteit). 

M.b.t. de vraag over het gebruik van Cobrabommen meldt de politie dat pas na het ontsteken van het pyrotechnisch materiaal de politie gealarmeerd werd en het doorgaans niet duidelijk is welk materiaal gebruikt werd. Wel hebben de veiligheidsdiensten vastgesteld dat er af en toe zwaarder pyrotechnisch materiaal werd gebruikt. In de gevallen dat dit aanleiding heeft gegeven tot het opstellen van een proces-verbaal wegens (on)opzettelijke beschadiging zal dit een verdere gerechtelijke afhandeling kennen.

Zoals de voorbije jaren het geval was, heeft de politie ook eind 2021 via de sociale media preventief de burger ingelicht over, van, voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal. De wijkpolitie deed samen met de Cel Springstoffen van de FOD-economie ook een aantal controles op het verkopen van pyrotechnisch materiaal. Er werden tijdens deze controle geen inbreuken vastgesteld.

Ik kan ook meegeven dat er begin volgende maand een overleg plaats vindt tussen de stadsdiensten en de veiligheidsdiensten  m.b.t. de voorbije eindejaar periode en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. 

di 18/01/2022 - 10:03