Terug
Gepubliceerd op 14/01/2022

2022_GR_00071 - Opdrachtbrief bij het derde mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 17/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00071 - Opdrachtbrief bij het derde mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - Vaststelling 2022_GR_00071 - Opdrachtbrief bij het derde mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 72.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 72, lid 3.
  • Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikel 7.3.39.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Koninklijk Besluit van 6 juni 2021 wordt het mandaat van Filip Rasschaert als korpschef van de lokale politie van de politiezone Gent voor een periode van vijf jaar hernieuwd, met ingang van 1 maart 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge artikel 72 van de Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, wordt het mandaat van de korpschef uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen van het mandaat zijn vervat en de ter beschikking gestelde middelen met dewelke de doelstellingen moeten worden nagestreefd.

De opdrachtbrief is in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan en met het zonaal veiligheidsplan.

De opdrachtbrief wordt, op voorstel van het betrokken personeelslid, door de door de Koning aangewezen overheid vastgesteld. Ingevolge artikel 7.3.39 van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, wordt de opdrachtbrief vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1

Stelt de bij dit besluit gevoegde opdrachtbrief van Filip Rasschaert bij het derde mandaat als korpschef van Politiezone Gent, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat voor de periode 2021-2025, vast.


Bijlagen

  • Opdrachtbrief KC.pdf