Terug
Gepubliceerd op 18/01/2022

2022_MV_00036 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Jongeren en politie incident Oostakker

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 17/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 17/01/2022 - 21:47
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Fourat Ben Chikha; Isabelle Heyndrickx; Els Roegiers; Jeroen Paeleman; Xavier Depauw; Philippe Tallieu, PZ Gent; Matias Vandenbossche; Freek Coopman; Wannes Blondeel; Ellen Druyts; Koen Janssens; Olaf Evrard; Geert Vergaerde; Matto Langeraert, PZ Gent; Filip Van Tricht; Anneke De Coninck; Tony Verschooten; Geert Baeckeland; Filip Rasschaert, PZ Gent; Lisa Koopman; Johan Vereecke; Toon Mertens; Jeroen Wasteels

Afwezig

Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Bert Misplon; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Karlijn Deene; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Verontschuldigd

Karin Temmerman; Yüksel Kalaz

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00036 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Jongeren en politie incident Oostakker 2022_MV_00036 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Jongeren en politie incident Oostakker

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Net zoals de andere fractievoorzitters, kreeg ik een brief van een bezorgde burger van de Stad Gent waarin hij melding maakt van een ernstig incident waarbij een Gentse politieagent de fysieke en seksuele integriteit van zijn minderjarige zonen zou geschonden hebben.

Een politieagent in burger zou tijdens een fouille de fysieke integriteit van zijn twee minderjarige kinderen in de publieke ruimte geschonden hebben, zonder enige vorm van toestemming. 

Vanwege privacy redenen en aangezien er een lopend onderzoek aan de gang is - zo stelt de betrokken burger een klacht ingediend te hebben bij de dienst Intern Toezicht van de Gentse Politie, het comité P en bij het kinderrechtencommissariaat - zal ik niet verder ingaan op de details van deze feiten.

Wel wil ik dit incident aangrijpen om u te bevragen over de manier waarop de Gentse politie fouilles uitvoert bij minderjarigen.

De Gentse politie is een belangrijke partner bij de bescherming van de fysieke integriteit van zijn burgers.

Voorvallen en getuigenissen zoals deze krijgen om begrijpelijke redenen veel aandacht. Eens temeer wanneer er jongeren bij betrokken zijn.

In het verleden spraken we hier ook al over op deze commissie. Het is van essentieel belang dat we hier als Stad en politie een goed antwoord op kunnen geven. 

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 12/01/2022 - 22:24

Toelichting

  • Is de burgemeester op de hoogte van dit dossier en is hij hierover al in dialoog getreden met zijn politiediensten?
  • Voorziet de politie van de Stad Gent opleidingen of andere structurele maatregelen die bijdragen tot een betere kennis en  toepassing van fouilles zoals bepaald door de wet van 1992 op het politieambt?
  • Ondanks bestaande kaders en richtlijnen loopt het af en toe mis. Niet alleen in de Gentse politiezone wel te verstaan. Welke lessen kunnen we hieruit trekken om dit in de toekomst te voorkomen. 

Bespreking

Antwoord

Met betrekking tot de feiten in Oostakker kreeg de korpschef kennis van de klacht via het meldpunt van de politie en heeft daarop onmiddellijk een onderzoek bevolen. Dat onderzoek is opgestart en ik heb er alle vertrouwen in dat dit onderzoek ernstig gevoerd zal worden. 

U begrijpt dat er nog geen conclusies kunnen gemaakt worden of lessen kunnen getrokken worden in dit dossier gezien het onderzoek pas werd opgestart. 

Ik verneem via de politiediensten dat de belangrijkste vragen die de dienst Intern Toezicht onderzoekt zijn: “Wat was de aanleiding voor het weerhouden van de persoon in kwestie? Waarom werd overgegaan tot een fouille? Wat werd er al dan niet gevonden bij de oppervlakkige fouille, zijnde de veiligheidsfouille en wat waren de elementen om over te gaan tot een gerechtelijke fouille? Hoe werd deze uitgevoerd en met welk resultaat?” 

Naast de vraag van wettelijkheid wordt uiteraard ook de vraag over opportuniteit, subsidiariteit en proportionaliteit onderzocht.

Na afloop van het onderzoek wordt zeker ook een bespreking met de korpschef aangeboden aan de betrokkenen waaronder ook de ouders. Er is nu ook al contact geweest tussen de korpschef en de vader.

Met betrekking tot de politietussenkomst van 12 maart 2021 op de Korenlei, naar aanleiding van een zware diefstal met geweld op een koppeltje, verneem ik dat er een zeer uitgebreid onderzoek werd gevoerd door de dienst Intern Toezicht. 

Het Comité P kreeg kennis van het volledige onderzoek en de ouders kregen de kans om persoonlijk feedback te vragen aan de korpschef. Twee ouders zijn hierop ingegaan. 

De dienst Intern Toezicht van de Gentse Politie oordeelt dat er geen fouten werden begaan in de politionele afhandeling van deze strafrechtelijke feiten. Er werd geoordeeld dat de leidinggevenden de juiste overwegingen hebben gemaakt over de noodzaak tot weerhouden, tot het aandoen van handboeien, tot de fouilleringen en tot het opsluiten en dat de zogenaamde “naaktfouille” wettelijk, nodig en opportuun was in de afhandeling van deze feiten.

Een naaktfouille is een dwangmaatregel, dat geldt trouwens voor iedere vorm van fouillering, en conflicteert met het grondrecht op privacy. Dit recht mag niet méér geschonden worden dan nodig, en moet dan ook een uitzondering blijven. Politie beschikt over de discretionaire bevoegdheid om, binnen de wettelijke federale krijtlijnen, te bepalen of er voldoende concrete omstandigheden zijn die zo’n dwangmaatregel rechtvaardigen. Er moet een continue afweging gebeuren tussen de veiligheid, de finaliteit van het politieoptreden en rechten van de betrokkene. Het moreel kompas van iedere politieambtenaar dient dan ook continu in de juiste richting gehouden worden. 

De verschillende fouilles en hun modaliteiten en de vigerende wetgeving maken uiteraard deel uit van de basisopleiding en iedere voortgezette opleiding. Binnen het Gents korps wordt regelmatig binnen verschillende interne opleidingen het thema fouilles aangehaald. 

Begin juli 2021 werden de wettelijke regels nogmaals verduidelijkt binnen het Gentse korps. De personeelsleden kregen per soort fouille een uitleg over het doel, het wanneer, door wie, de omvang (volledige ontkleding of niet), de duur en de registratie. De interne richtlijnen over, van, voor de fouille voor opsluiting werden op dat moment ook aangescherpt. Er wordt in de richtlijnen expliciet gevraagd aan de medewerkers om het ‘kind reflex’ toe te passen waarbij rekening gehouden wordt met de beleving van de minderjarige bij iedere interactie met de politie.

Met betrekking tot politieoptredens en jongeren worden veel inspanningen geleverd om dit zo goed als mogelijk te doen. De overtuiging leeft dat het broodnodig is om vanuit een wederzijds respect te handelen.

Er worden inspanningen geleverd om dit te verbeteren door kleine en grotere initiatieven zoals het deelnemen aan de werkgroep “Kind -en jongerentoets binnen het politiewerk”, de aanstelling van een jeugdcoördinator, de opleidingen “handelingskader professioneel controleren”, het onderzoek van de VUB en UGent en de werking van de jeugdinspecteurs zijn allemaal initiatieven die binnen deze filosofie passen. 

Het is dan ook mijn vraag aan de politiediensten om verder te gaan op dat elan en kordaat bij te sturen waar nodig. Dit is delicaat. Dit moet goed in het algemeen, transparant gecommuniceerd en geduid worden. Maar wat de case betreft, laat ons het onderzoek afwachten. En dan kunnen we daarop verder werken. Dit is de filosofie waar het korps en de korpschef op handelen.

di 18/01/2022 - 10:06