Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

Agenda  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 17/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 4.

  2022_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Incident Gentse politie

 • IR 5.

  2022_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geweld Oudejaarsnacht

 • IR 6.

  2022_MV_00031 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Overlast drugsverslaafden Burgstraat

 • IR 7.

  2022_MV_00033 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: vandalisme ijspiste

 • IR 8.

  2022_MV_00036 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Jongeren en politie incident Oostakker

 • 2.

  2022_GR_00025 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van  het meerjarenplan bij budgetopmaak 2022 (AMJP 2020-2025) van het AGB District09 goed te keuren. 

 • 3.

  2022_GR_00049 - Overheidsopdracht van diensten - Contracten voor het aangaan van leningen ter financiering van het dienstjaar 2022 - FIN/2022.01 en FIN/2022.02 - Vaststelling

 • 4.

  2022_GR_00048 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemene bedrijfsbelasting' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft in hoofdzaak een afwijkend stelsel voor elektriciteitsproducenten.

 • 5.

  2022_GR_00053 - Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging

  Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de "Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen" genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet op 23 december 2021 waarmee de mogelijkheid voor politie om motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel werd verlengd tot 31 maart 2022. 

  Het bestuurlijk beslag beoogt de vrijwaring en het herstel van de openbare rust en heeft reeds een zeer sterk preventief effectief gehad met een aanzienlijke daling van het aantal klachten en meldingen tot gevolg. 

 • 6.

  2022_GR_00050 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' principieel vast te stellen voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg.

 • 7.

  2022_GR_00051 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Emelia Dutrystraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker.

 • 8.

  2022_GR_00057 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking” met CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 30 juni 2023. Voor de uitvoering van het project Living Lab, kent de Stad aan IMEC en De Krook een subsidiebedrag toe van respectievelijk 115.000 euro en 85.000 euro.

 • 9.

  2022_GR_00058 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de  samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad” met Universiteit Gent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023, goed te keuren.

  Voor de realisatie van dit Living Lab kent de Stad aan Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) een subsidiebedrag toe van 200.000 euro (inclusief overhead).

  Stad Gent en Universiteit Gent gaan een samenwerking aan om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdaging met betrekking tot motivatie en het zich verbonden voelen met school. De focus ligt op de 10- tot 14-jarigen, de leeftijdsgroep die de overgang maakt van lager naar secundair onderwijs, een kritisch scharniermoment in de schoolloopbaan.

 • Rapportage in uitvoering art. 45 GWP.

 • 10.

  2022_GR_00054 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent (niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent/niveau C bij de Interventiedienst binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent en dit via een externe contractuele aanwerving om dringende redenen. De aangeboden arbeidsovereenkomst heeft een duurtijd van 1 jaar.

 • 11.

  2022_GR_00055 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 45 betrekkingen in het operationeel kader en één betrekking in administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent, in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022.

  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet-ingevulde betrekkingen van het basiskader (inspecteur van politie), die vacant zijn verklaard in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving, en/of  de aspirantenmobiliteit, en/of via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.


 • 12.

  2022_GR_00056 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van reftermeubilair - 2021/4537- Bestek - Vaststelling

 • 13.

  2022_GR_00052 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-1757/HD) - Goedkeuring

 • 14.

  2022_GR_00068 - Bevestiging van het besluit van de burgemeester van 11 januari 2022 tot verplichte sluiting van horecazaak 'Klein Mariakerke' (Brugsesteenweg 166, 9000 Gent) op grond van artikel 9bis van de drugwet - Kennisneming