Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 17/01/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Economie
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de "Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen" genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet op 23 december 2021 waarmee de mogelijkheid voor politie om motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel werd verlengd tot 31 maart 2022. 

    Het bestuurlijk beslag beoogt de vrijwaring en het herstel van de openbare rust en heeft reeds een zeer sterk preventief effectief gehad met een aanzienlijke daling van het aantal klachten en meldingen tot gevolg. 

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Coördinatie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking” met CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 30 juni 2023. Voor de uitvoering van het project Living Lab, kent de Stad aan IMEC en De Krook een subsidiebedrag toe van respectievelijk 115.000 euro en 85.000 euro.

  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de  samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad” met Universiteit Gent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023, goed te keuren.

    Voor de realisatie van dit Living Lab kent de Stad aan Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) een subsidiebedrag toe van 200.000 euro (inclusief overhead).

    Stad Gent en Universiteit Gent gaan een samenwerking aan om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdaging met betrekking tot motivatie en het zich verbonden voelen met school. De focus ligt op de 10- tot 14-jarigen, de leeftijdsgroep die de overgang maakt van lager naar secundair onderwijs, een kritisch scharniermoment in de schoolloopbaan.

Politie - Directie Beheer
  • Deze maand en in februari is er geen politiebulletin. De eerstvolgende bespreking van de politiecijfers vindt dan ook plaats in de commissie van maart 2022 en betreft enerzijds de presentatie van het jaarrapport en anderzijds het politiebulletin periode januari - februari 2022.

HRM
Financiën en Middelen
Staf

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst