Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00460 - Principiële vaststelling van de namen 'Oregonpad', 'Palissanderpad' en 'Galeipad' voor de verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel, voor de horizontale paden binnen het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel, voor de straatnaamwijziging van de Palissanderstraat en voor de horizontale doortrekking van het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00460 - Principiële vaststelling van de namen 'Oregonpad', 'Palissanderpad' en 'Galeipad' voor de verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel, voor de horizontale paden binnen het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel, voor de straatnaamwijziging van de Palissanderstraat en voor de horizontale doortrekking van het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent - Vaststelling 2022_GR_00460 - Principiële vaststelling van de namen 'Oregonpad', 'Palissanderpad' en 'Galeipad' voor de verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel, voor de horizontale paden binnen het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel, voor de straatnaamwijziging van de Palissanderstraat en voor de horizontale doortrekking van het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2016 een omgevingsvergunning met voorwaarden afgegeven voor een terrein met als adres Koopvaardijlaan zn, 9000 Gent. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor het geheel van de verkaveling en het opsplitsen van kavel N2 in 5 loten - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en Schipperskaai, 9000 Gent. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 februari 2022 een omgevingsvergunning afgegeven voor Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en Schipperskaai, 9000 Gent. Deze verkaveling bestaat uit een noordelijk, een centraal en een zuidelijk deel waarvan de meeste namen van wegen, parken en pleinen reeds definitief werden vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2018 en 17 december 2018. Er zijn echter nog een paar wegen die geen naam hebben.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat deze wegen een naam krijgen.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Omdat de verkaveling binnen de site Oude Dokken ligt, werd binnen dezelfde thema's gezocht als alle andere plaatsnaamgevingsdossiers binnen betreffende site. Daar werd voor de naamgeving van de paden inspiratie gezocht binnen de thema’s “houtsoorten” en “scheepvaart”. 

Voor de verticale doorsteek helemaal links van het zuidelijk deel van de verkaveling wordt de naam ‘Oregonpad’ voorgesteld. De naaldhoutsoort Oregon is afkomstig uit Noord-Amerika. Het kernhout kleurt zalmkleurig tot roodachtig bruin. Het spinthout kleurt roomkleurig wit tot geel. Het hout heeft een rechte draad, een grove nerf en vaak fraaie vlammen (bron: Oregon Pine / Europese douglas | Belgian Woodforum). 

Voor de horizontale paden van het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel wordt over het hele traject de naam ‘Palissanderpad’ voorgesteld. Hier zijn immers geen gebouwen gelegen die langs deze zijde in aanmerking komen voor huisnummering. De ingangen liggen langs de Bangkiraistraat en de Taxusstraat. Bijgevolg wordt voorgesteld om ook de bestaande Palissanderstraat te herbenoemen als ‘Palissanderpad’. Palissander is een edele houtsoort, een mooi zware, stabiele houtsoort. Palissanders worden gekenmerkt door onregelmatige, donkerder strepen, maar de basiskleur kan variëren. Alle palissanders zijn tropische houtsoorten. Zij worden vooral gebruikt voor hoogwaardige toepassingen, zoals meubels, siervoorwerpen en muziekinstrumenten (bron: Palissander - Wikipedia).

Voor het noordelijk deel is het Galeipad voor de Brandweerzone Centrum enkel toegankelijk (aanrijroute) vanuit de Koopvaardijlaan. Daarom wordt (soortgelijk aan het zuidelijk deel) voor het horizontale pad dat door het park tussen het noordelijk en het centraal deel loopt, voorgesteld de naam ‘Galeipad’ door te trekken. Ook hier is vandaag en in de toekomst geen huisnummering te verwachten. Een galei was een mede door roeiers aangedreven schip uit de klassieke oudheid en de middeleeuwen. Het had ook driehoekzeilen of het Latijnse zeil als hulpmiddel om te varen. Galeien werden hoofdzakelijk op en rond de Middellandse Zee gebruikt. Het model is door de eeuwen heen veel veranderd. Galeien hebben dan ook geen algemene kenmerken in rompvorm en afmetingen (bron: Galei (schip) - Wikipedia).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Artikel 1

Stelt de naam 'Oregonpad' principieel vast voor de verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Palissanderpad' principieel vast voor de horizontale paden binnen het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent, zoals aangeduid met oranje kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 3

Stelt de naam 'Palissanderpad' principieel vast voor de straatnaamwijziging van de Palissanderstraat binnen de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent, zoals aangeduid met paarse kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 4

Stelt de naam 'Galeipad' principieel vast voor de horizontale doortrekking van het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL674 plan bestaande toestand
  • PL674 plan nieuwe toestand
  • PL674 situatieplan