Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00386 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2021 / Fase 1 - thema 'ouderen' - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00386 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2021 / Fase 1 - thema 'ouderen' - Goedkeuring 2022_GR_00386 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2021 / Fase 1 - thema 'ouderen' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan Kontakt Bejaarden vzw, Oude Houtlei 124, 9000 Gent, Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw, Voskenslaan 175, 9000 Gent en Vier het Leven, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel in het kader van Gentsters for Life, actie voor het goede doel in samenspraak met het Departement Zorg en Gezondheid. Het opgehaalde bedrag wordt gelijk verdeeld over de 3 organisaties. 

De keuze voor deze 3 vzw’s is genomen door het coördinatieteam van de 11 lokale dienstencentra. In dat team zetelen de 11 centrumleiders van onze ldc en alle stafmedewerkers van deze dienst. We hebben hen eerst de tijd gegeven om Gentse vzw’s voor te dragen die ze kennen vanuit het werkveld, en daarna is er gestemd op het coördinatorenoverleg. Hieronder de omschrijving van hun werking, waarop onze keuze is gebaseerd:

Contactclowns in de Zorg

‘Contactclowns in de Zorg’ zijn tedere clowns die contact zoeken met personen met dementie of met een verstandelijke beperking.

Maatschappelijk werker Geert Baetens uit Gent startte bijna tien jaar geleden met’ Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze’, een vzw die inmiddels ruim 20 contactclowns telt. Woonzorgcentra en andere zorginstellingen kunnen hen acht keer per jaar een halve dag op bezoek krijgen. Doordat zij regelmatig langskomen, leren zij de bewoners beter kennen.

De contactclowns zijn geen circusclowns die mensen aan het lachen willen brengen. Wel willen ze met hen in contact treden en hun emoties delen. Dat kan blijdschap zijn, maar ook verdriet, boosheid, angst, schaamte, nieuwsgierigheid...

De contactclowns werken vooral met hun lichaam, met mimiek, aanraking en geborgenheid. Ze schenken basale, affectieve aandacht: naast iemand zitten, hun hand vasthouden, hen laten babbelen, een massage geven. Momenten waarvan de bewoners enorm kunnen genieten en die lang bij hen blijven nazinderen.

Bij elk contactmoment zijn twee clowns en een personeelslid aanwezig, en er wordt gewerkt met een zorgdossier van de bewoner. Alle contactclowns hebben een basiskennis van dementie en volgen opleidingen rond aanraking, stemgebruik en omgang met zorgverleners.

www.contactclownsindezorg.be

Kontakt-Bejaarden

De Gentse vzw Kontakt-Bejaarden is een vrijwilligersorganisatie die via huisbezoeken de vereenzaming van ouderen in Gent wil doorbreken.
 Al meer dan 40 jaar brengen vrijwilligers van de organisatie huisbezoeken aan vereenzaamde senioren. Het gaat dan over mensen die niet vaak meer buiten komen of die niet sociaalvaardig zijn. Soms kloppen senioren zelf aan bij Kontakt-Bejaarden, maar ook maatschappelijk werker, thuisverplegers of huisartsen verwijzen ouderen door naar de vzw.

Uniek aan de werking van Kontakt-Bejaarden is dat de vrijwilliger telkens dezelfde oudere bezoekt (of opbelt), zodat er een vertrouwensrelatie kan groeien. Hij of zij moet vooral een luisterend oor hebben, bij wie de oudere zijn verhaal kwijt kan. Aan de vrijwilligers wordt gevraagd om minstens twee keer per maand op huisbezoek te gaan.

Af en toe zijn er bijeenkomsten, zoals een koffietafel met sketches of voordachten, of uitstapjes. Elk jaar worden ook een paas- en kerstfeest georganiseerd, met een feestmaal en een activiteit.

De volledige werking wordt gedragen door vrijwilligers. Ook in de raad van bestuur en het dagelijkse bestuur maken vrijwilligers de dienst uit.

http://kontaktbejaardenbe.webhosting.be/ 

Vier het Leven

Vier het Leven organiseert theater-, concert-, film- en museumbezoeken voor ouderen die niet meer alleen kunnen of willen gaan. Ze worden thuis opgehaald door een vrijwilliger en na afloop weer naar huis gebracht.

Vier het Leven is van oorsprong een Nederlands project dat daar al jaren succesvol loopt. In 2019 startten ze met twee pilootprojecten in Vlaanderen, waaronder Gent, om vanaf dit jaar uit te breiden naar heel Vlaanderen en Brussel.

Vier het Leven stelt een aanbod op van culturele voorstellingen in de regio, waaruit ouderen kunnen kiezen. Een vrijwilliger van Vier het Leven haalt hen thuis op met de auto en samen rijden ze naar het evenement. De vrijwilligers is de gastvrouw of gastheer van dienst en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Vier het Leven reserveert de best mogelijke plaatsen in de zaal en checkt de toegankelijkheid. Ook senioren met een rollator of een rolstoel kunnen mee. Na de voorstelling is er nog tijd voor een gezellige babbel in de bar en wordt iedereen weer veilig naar huis gebracht door de vrijwilliger.

Ouderen kunnen zo actief blijven deelnemen aan kunst en cultuur en hun sociaal netwerk uitbreiden.

www.4hetleven.be


Dit betreft de toekenning van een eenmalige subsidie, die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en die niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

De Dienst Communicatie en het Departement HR werken sinds 2019 voor Stad Gent vanuit een gecoördineerde aanpak rond Goede Doelen. Inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen als organisatie is van directe toegevoegde maatschappelijke waarde en richt zich meteen ook op de volgende doelstellingen:

 • het draagt bij tot de reputatie van de Stad Gent als werkgever;
 • het is positief voor de employer en internal brand;
 • het zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen de medewerkers.

Organisatiebreed initiatief 2021

Voor de Gentsters for Life actie 2021 werden opnieuw verschillende producten te koop aangeboden aan de medewerkers. Door de coronapandemie kon de actie niet op dezelfde manier plaatsvinden als voorheen. Veel individuele acties van medewerkers of diensten konden niet doorgaan. Gezien de coronacontext wordt Gentsters for Life 2021 ook in 2 fasen uitgevoerd.

Via Mia en de Stadswinkel werden verschillende producten te koop aangeboden aan de medewerkers:

 • Gentstertrui: 30 euro
 • Drinkbeker (in samenwerking met de Gentse ondernemer Helen B.) 1 stuk: 14 euro
 • Drinkbeker (in samenwerking met de Gentse ondernemer Helen B.) set van 4: 45 euro
 • Drinkfles:15 euro
 • Inpakpapier (ontwerp Dienst Communicatie) 1 stuk: 4 euro
 • Inpakpapier (ontwerp Dienst Communicatie) 2 stuks: 7 euro
 • Rompertje (ontwerp Dienst Communicatie): 15 euro
 • Gymzakje (ontwerp Dienst Communicatie): 15 euro
 • DBSE speaker: 20 euro
 • Truffels/kokosrotsjes/studentenhaver (in samenwerking met de Hotelschool): 8 euro
 • Sporttruitjes (ontwerp Dienst Communicatie): 20 euro

Het eerste deel van de actie werd afgesloten op 14 januari 2022 (het moment van het nieuwjaarsfeest) en kende een opbrengst van 7.865 euro. Samen met de subsidie vanuit het Departement HR kwam de totale gift in de eerste fase op 12.865 euro. Elk jaar wordt immers ook een deel van het budget voor de personeelsevenementen geschonken aan het goede doel.  

Het tweede deel van de actie wordt afgesloten op 30 september 2022. Deze subsidie wordt dan opnieuw gelijkmatig verdeeld en geschonken aan Kontakt Bejaarden vzw, Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw en Vier het Leven, van wie de werking zich toespitst op ouderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Financieel-administratief beheer

Om deze acties mogelijk te maken en het financiële luik op een efficiënte manier te laten verlopen, werd als volgt te werk gegaan. 

De budgetten voor de uitgaven en ontvangsten werden via kredietverschuiving vanuit het reservebudget voorzien en op 1 budgetplaats gebundeld. Nu, na afloop van 'Gentsters for life', wordt de netto-opbrengst (inkomsten min uitgaven) van de acties voor het Goede Doel doorgestort. Voor de Stad Gent is dit een budgetneutrale beweging. 

Het overmaken van de gift zelf is bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt vanuit het bufferbudget, het budget voor de uitgaven, voorzien. 

Om alles correct te laten verlopen en voldoende controle en overzicht te houden tijdens de aan- en verkopen (enkel via bancontact) van de producten, werden voldoende interne controlemaatregelen ingebouwd (via kasboek/inventaris).

Subsidie

De subsidie is samengesteld uit de opbrengst van de acties van Gentsters for life 2021, fase 1, ten belope van 7.865 euro en de subsidie vanuit HR, via de bijdrage van de personeelsevenementen, ten belope van 5.000 euro. Zij dient gebruikt te worden voor schenking aan de 3 bovengenoemde vzw's in het kader van 'Gentsters for life'.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Aan elk van de bovengenoemde vzw's kan een subsidie van 4.288,33 euro worden toegekend.

De subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van ouderen.

Deze vzw's zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE96 7350 5025 7405 voor Kontakt Bejaarden vzw, Oude Houtlei 124, 9000 Gent, op rekeningnummer BE77 6528 4371 1742 voor Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw, Voskenslaan 175, 9000 Gent  en op rekeningnummer BE82 0018 6615 1068 voor Vier het Leven, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. 

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Communicatie 
Budgetplaats 345520009 
Categorie* Exploitatiesubsidie 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2022 12.865
Totaal 12.865 

Voorgestelde uitgaven

€ 12.865,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34612 Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 4.288,33 euro aan Kontakt Bejaarden vzw, Oude Houtlei 124, 9000 Gent, in het kader van 'Gentsters for life - actie 2021/fase 1', waarbij de subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van ouderen.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 4.288,34 euro aan Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw, in het kader van 'Gentsters for life - actie 2021/fase 1', waarbij de subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van ouderen.

Artikel 3

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 4.288,33 euro aan Vier het Leven, in het kader van 'Gentsters for life - actie 2021/fase 1', waarbij de subsidie dient gebruikt te worden ten voordele van ouderen.