Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00397 - Reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_GR_00397 - Reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' - Wijziging 2022_GR_00397 - Reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 9° en 14°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De belasting op het verstrekken van logies werd voor het laatst door de gemeenteraad goedgekeurd in december 2019 voor de aanslagjaren 2020-2025.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Toepassingsgebied forfait

Het forfait werd destijds ingevoerd om tegemoet te komen aan praktische problemen die sommige uitbaters ondervonden bij de registerplicht (en de controle daarop door de administratie). Sommige (vaak, maar niet uitsluitend particuliere) uitbaters beschikken niet over publieke ruimtes waarin het register ter inzage kan liggen, en/of zijn niet aanwezig bij het inchecken van de gasten zodat zij het register niet actueel kunnen houden. Er werd vastgesteld dat dit doorgaans de uitbaters betreft die een enkele entiteit in het geheel verhuren (een appartement, een vakantiehuisje, ...).

Het reglement voerde hiermee een verschil in behandeling in tussen twee onderscheiden categorieën van belastingplichtigen, dat gebaseerd is op objectieve criteria. Hoewel niet vereist is dat deze eenvoudige opdeling 100% overeenstemt met de doelgroep die ermee wordt bedoeld, wenst het bestuur deze regeling toch te verfijnen na de vaststelling dat niet elke dergelijke uitbater in de onmogelijkheid verkeert de registerplicht correct op te volgen.

Het toepassingsgebied van het forfaittarief wordt dan ook gewijzigd, in die zin dat het vanaf 01.07.2022 (het tweede semester) van toepassing zal zijn op de uitbatingen die niet over de nodige permanentie beschikken om aan de registerplicht te voldoen. Hoewel dit voor de meeste belastingplichtigen geen verandering met zich zal meebrengen, zullen enkele uitbaters die ondanks het verhuren van een in het geheel verhuurbare entiteit toch over de nodige permanentie kunnen voorzien, hiermee opnieuw aan het tarief per overnachting worden onderworpen. Omgekeerd kunnen ook uitbatingen met meerdere entiteiten die niet over de nodige permanentie beschikken, nu aan het forfaitair tarief worden onderworpen. Het forfaittarief wordt op die manier nog nauwkeuriger van toepassing op de logies waarvoor het werd bedoeld: deze waarvoor de registerplicht in de praktijk niet uitvoerbaar is.

Met de nodige permanentie wordt, door de verwijzing naar registerplicht, bedoeld dat de uitbater in staat moet zijn aan alle verplichtingen uit artikel 5, §1 tot en met §6 van het belastingreglement te voldoen, in het bijzonder het bijhouden van de recentste stand van de overnachtingen in het register, en dit register ter inzage beschikbaar houden en kunnen voorleggen bij onaangekondigd bezoek door de controlerende ambtenaren.

In de praktijk zal dit betekenen dat de uitbater of zijn aangestelde tijdens de gebruikelijke kantooruren doorgaans in de logies aan te treffen zijn, en het register wordt bijgehouden op een plaats waar aan de controleur(s) toegang toe wordt verleend. 

2. Tarief forfait

De gemiddelde bezetting waarop het forfait was gebaseerd, is voornamelijk afkomstig van het overgrote merendeel van de uitbaters in dit segment dat inderdaad over 2 bedden beschikt. Bij grotere entiteiten met meerdere bedden, worden de derde en volgende bedden vaak bezet door minderjarigen (waarvan de overnachting in het systeem per overnachting is vrijgesteld) of helemaal niet bezet. Het is dan ook verantwoord een lager tarief te hanteren vanaf het derde bed, zodat de forfaitregeling nauwer aansluit bij het systeem van de belasting per overnachting. Het forfait wordt vanaf het derde bed gehalveerd.

Gezien het beperkte aantal betrokken bedden, blijft de financiële impact beperkt tot een verwachte minontvangst van 50.000 euro.

3. Vrijstelling gebruik op vraag Stad Gent

Strikte toepassing van het logiesdecreet en de definities van het belastingreglement zou ertoe leiden dat overnachtingen die op zichzelf niet toeristisch van aard zijn, op vraag van Stad Gent zelf, toch belastbaar zijn. Nochtans tonen de uitbaters hier de bereidheid zich in te zetten voor de noden van Stad Gent. Het is verantwoord deze overnachtingen, waarvan de stad of – in het geval van studentenhuisvesting – de Gentse onderwijsinstellingen zelf de onttrekking aan de toeristische markt hebben gevraagd, niet te belasten.

De vrijstelling is een bestendiging van de tijdelijke regeling voor noodopvang voor daklozen tijdens de zwaarste lockdowns van de coronacrisis, en dreigt opnieuw actueel te worden gezien de oorlog in Oekraïne. Ook in het kader van studentenhuisvesting blijkt soms nood aan tijdelijke voorzieningen. 


Het Team Belastingen Wonen+ van het Departement Financiën is belast met de toepassing van dit reglement.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Team Belastingen Wonen+ 
Budgetplaats 7341900
Categorie*  
Subsidiecode  
2020  
2021  
2022 -50.000 
2023 -50.000 
2024 -50.000 
2025 -50.000 
Later  
Totaal -200.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35509 Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 2, §2  van het reglement 'Belasting op het verstrekken van logies'  zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019 als volgt:

"§ 2. In afwijking van § 1 wordt de belasting voor die uitbatingen die niet over de nodige permanentie beschikken om aan de registerplicht te voldoen, forfaitair berekend. 

De belasting bedraagt 155 euro per slaapplaats per semester voor de eerste twee slaapplaatsen, en 77,50 euro per slaapplaats per semester vanaf de derde slaapplaats."

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022.

Artikel 2

Voegt een §4 toe aan artikel 4 van het reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' zoals goegekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019 als volgt:

"§ 4. de overnachtingen in kamers die tijdelijk niet ter beschikking staan van de toeristische markt, maar op uitdrukkelijke vraag van de Stad Gent of een Gentse instelling voor hoger onderwijs worden ingezet voor de tijdelijke invulling van stedelijke doelstellingen, met inbegrip van studentenhuisvesting."

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Belasting op het verstrekken van logies' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen belastingreglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement