Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00472 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2021 - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00472 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2021 - Vaststelling 2022_GR_00472 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2021 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, artikel 34.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, artikel 34.
  • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie, artikelen 16, 17, 67, 68, 69 en 70.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen en de bijzondere rekenplichtige, onder het gezag van dit college, zijn belast met het houden van de boekhouding van de Politiezone. Jaarlijks maakt de bijzonder rekenplichtige de jaarrekening op bestaande uit de begrotingsrekening, de balans en resultatenrekening en de toelichting.

De bijzondere rekenplichtige heeft de boekhouding van het dienstjaar 2021 afgesloten en de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening met toelichting van de Politie opgemaakt.

De lijst van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, zowel voor de gewone als voor de buitengewone dienst, en de lijst van de nog te innen vastgestelde invorderingsrechten werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld in zitting van 05 mei  2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening met de toelichting werden opgemaakt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de Lokale Politie.

Het college van burgemeester en schepenen legt de vaststelling van deze rekeningen 2021, gevoegd in bijlagen, voor aan de gemeenteraad.

Dit besluit wordt verstuurd naar de provinciegouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Fed. Directie Politionele Veiligheid), de minister van Binnenlandse Zaken en de Federale Politie, Directie van de Relaties met de Lokale Politie.

Activiteit

AC35237 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

Besluit

Artikel 1

Stelt de begrotingsrekening 2021 van de Politiezone Gent vast als volgt:

Netto vastgestelde rechten (gewone dienst)

143.667.519,57

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

122.504.748,61

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

21.162.770,96

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

2.799.536,36 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

23.962.307,32

 

 

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

3.813.125,74

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

24.296.090,30

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

-20.482.964,56

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

5.460.736,01

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

-15.022.228,55

Artikel 2

Stelt de balans en resultatenrekening 2021 van de Politiezone Gent vast als volgt:

Balans per 31 december 2021

Vaste activa

38.730.504

Vlottende activa

15.048.998

Totaal van de activa

53.779.502

Eigen vermogen

43.388.778

Voorzieningen

0

Schulden

10.390.724

Totaal van de  passiva

53.779.502


Resultatenrekening over het dienstjaar 2021

Exploitatieresultaat

+ 7.945.064

Uitzonderlijk resultaat

- 6.300.026

Resultaat van het dienstjaar

+ 1.645.038


Bijlagen

  • Begrotingsrekening Politiezone 2021
  • Verslag bij de jaarrekening Politie 2021