Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00465 - Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00465 - Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring 2022_GR_00465 - Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 121 en 128;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
  • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2022 houdende de vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent voor de eerste mobiliteitscyclus van 2022;
  • Gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022 houdende wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent heeft een omvangrijk - en gespecialiseerd - takenpakket inzake de aanpak van en onderzoek in verschillende complexe criminaliteitsproblemen. 

Om de opdrachten van de Lokale Recherchedienst optimaal te kunnen uitvoeren, voorziet de personeelsformatie van de politiezone Gent binnen die dienst onder meer 31 middenkaderbetrekkingen in het middenkader, te weten 28 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie en 3 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie of met specialiteit politieassistent.

In april 2022 zijn evenwel slechts 22 van de 31 voorziene middenkaderbetrekkingen ingevuld. 

Derhalve adviseert de korpschef om de Lokale Recherchedienst te versterken en binnen die dienst één betrekking van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volledigheidshalve valt aan te stippen dat, in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022 (gemeenteraadsbesluit 2022_GR_00055  van 24 januari 2022), binnen de Lokale Recherchedienst reeds één betrekking van hoofdinspecteur van politie vacant verklaard werd. De oproep tot kandidaatstelling voor die vacature werd door de Directie van het personeel van de Federale Politie gepubliceerd in mobiliteit 2022/01 onder het oproepnummer 12468. Deze oproep leverde 2 geschikte kandidaten op waarvan er dus 1 in een wervingsreserve werd opgenomen.

Gelet op het voorgaande, wordt goedkeuring gevraagd om nog één betrekking van hoofdinspecteur van politie bij de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent vacant te verklaren. Bij goedkeuring van de vacantverklaring kan deze betrekking dan, naar gelang van het geval, ingevuld worden door de benoeming van de kandidaat uit de wervingsreserve van de mobiliteit 2022/01 of, bij het niet aanvaarden van de betrekking door de betrokken kandidaat, gepubliceerd worden in een volgende mobiliteitscyclus.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).

loonkost bedrag
1 hoofdinspecteur van politie € 94.129,39

Voorgestelde uitgaven

€ 94.129,39

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, in de functie van rechercheur, bij de Lokale Recherchedienst van Politiezone Gent.