Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

2022_GR_00478 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00478 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen - Wijziging 2022_GR_00478 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 119.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135, § 2;

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het reglement van inwendige orde op de sportaccommodaties geëxploiteerd en ter beschikking gesteld door FARYS/TMVW te Gent (RIO Gent Sport) werd op de raad van bestuur van april 2022 op een aantal punten gewijzigd. De wijziging heeft hoofzakelijk tot doel om enerzijds het reglement op te frissen en anderzijds om een aantal bepalingen toe te voegen en/of uit te lichten, dit teneinde een efficiënter en duidelijker beleid te bewerkstelligen. Bedoeling hierbij is om op adequate wijze tegemoet te komen aan mogelijke onregelmatigheden m.b.t. het gebruik van de verschillende sportaccommodaties en om een antwoord te bieden op gebeurlijke vormen van overlast. 

Met betrekking tot dit laatste punt is het van cruciaal belang dat ook het Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen wordt aangepast aan de gewijzigde bepalingen van het RIO Gent Sport. Op die manier worden tegenstrijdigheden tussen het politiereglement en het RIO Gent Sport weggewerkt. Bovendien is het noodzakelijk om een stok achter de deur te hebben dmv handhaving via GAS , wanneer de richtlijnen uit het RIO Gent Sport onvoldoende zijn om ongewenst gedrag te corrigeren. 

Bijgevolg is het aangewezen de hierna opgesomde aanpassingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende wijzigingen dienen te worden doorgevoerd:

Aan artikel 1.1. worden puntjes e) en f) toegevoegd. Dit om duidelijk te maken dat er een glasverbod en een ongecontroleerd toegangsverbod geldt in alle sportaccommodaties.

In artikel 2.4. wordt de verwijzing naar het oude reglement van orde vervangen door de verwijzing naar het nieuw reglement van inwendige orde.

Artikel 2.5. wordt aangepast zodat de toelating niet door de burgemeester moet worden afgeleverd, maar ook door FARYS zelf kan worden toegekend. Dit ligt in de lijn van het RIO.

Artikel 3 wordt geherformuleerd, zodat dit overeenkomt met het RIO en de algemene aanlijnplicht voorzien in art. 11 van het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid.

Artikel 5 wordt geschrapt. In overleg met FARYS is het aangewezen om deze bevoegdheid exclusief bij hen te leggen, zoals voorzien in het RIO. Dit artikel komt bijgevolg zonder voorwerp. 

Als gevolg van deze schrapping wijzigt de nummering van de artikels.

In artikel 6 (oud artikel 7) worden de woorden 'scherpe voorwerpen' toegevoegd, zodat dit in lijn ligt met artikel 16 van het RIO.

In artikel 10 (oud artikel 11) wordt 'hoofdstuk 1' vervangen door 'titel 1', zodat het duidelijk is dat alle voorgaande artikels ook van toepassing zijn op sport - en recreatiepark de Blaarmeersen. 

Oud artikel 12 wordt geschrapt aangezien dit wordt opgenomen in het gewijzigde artikel 1.1. f).

Oud artikel 17 wordt geschrapt aangezien dit wordt opgenomen in het gewijzigde artikel 1.1. e).

In artikel 17 (oud artikel 20)  wordt 'hoofdstuk 1' vervangen door 'titel 1', zodat het duidelijk is dat alle voorgaande artikels van titel I ook van toepassing zijn op Watersportbaan Georges Nachez.

In artikel 31 (oud artikel 34) wordt de verwijzing naar de sanctioneerbare artikels aangepast aan de gewijzigde nummering. 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juni 2022.

Voormelde wijzigingen werden voorgelegd aan de Jeugdraad conform artikel 4 § 5 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. De Jeugdraad gaf aan een positief advies te verlenen en had hierbij enkel een informatieve vraag omtrent het toelaten van dieren in de sportaccommodaties. Deze vraag werd reeds beantwoord door Farys, waarin werd verduidelijkt dat honden in de accomodaties om evidente redenen worden uigesloten met uitzondering van assistentiehonden (mensen die komen sporten kunnen niet zelf op een dier passen, dit kan in de praktijk ook niet door de beheerder gerorganiseerd worden). Honden toelaten in de cafetaria betekent dat honden dienen te worden toegelaten op het strand aangezien de cafetaria binnen de omheining van het strand gelegen is. In deze wordt hetzelfde principe doorgetrokken als de regeling aan zee waarbij honden op het strand ook niet worden toegelaten in de zomerperiode.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 1.1. van het Politiereglement op de stedelijke sport - en recreatiecentra en - plaatsen als volgt:

Het is verboden er:

a) heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten betreden;

b) grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;

c) afsluitingen te beklimmen;

d) schade toe te brengen aan gebouwen, uitrusting of omheining of aan de flora of fauna van die terreinen of plaatsen;

e) glazen en alle andere glasverpakkingen te gebruiken of mee te nemen (dit is enkel toegelaten in de cafetaria);

f) zich op andere wijze dan via de door de organisatie voorziene toegangen ongecontroleerde toegang te verschaffen tot gebouwen of besloten gebieden

Artikel 2

Wijzigt artikel 2.4. van voormeld politiereglement als volgt:

Publiciteit is er slechts toegelaten mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Reglement van inwendige orde op de sportaccommmodaties geëxploiteerd en ter beschikking gesteld door Farys/TMVW Gent.

Artikel 3

Wijzigt artikel 2.5. van voormeld politiereglement als volgt:

Het uitoefenen van enige handelsactiviteit en het collecteren is er verboden, behoudens voorafgaandelijke toelating. 


Artikel 4

Wijzigt artikel 3.1. van voormeld politiereglement als volgt:

Dieren, met uitzondering van assistentiehonden of dieren   die bewaking of politie begeleiden, zijn niet toegelaten in de accommodaties of op het strand van de Blaarmeersen. Assistentiehonden op het strand worden aangelijnd aan de aanlijnplaats voor assistentiehonden, als de begeleider in het water gaat.


Artikel 5

Keurt goed de schrapping van artikel 5, 12 en 17 in voormeld reglement met een wijziging van de artikelnummers tot gevolg.  

Artikel 6

Wijzigt het nieuw artikel 6.1. van voormeld politiereglement als volgt:

Wapens, scherpe voorwerpen of gevaarlijke speeltuigen mogen in de stedelijke sport- en recreatiecentra of -plaatsen niet binnengebracht of gebruikt worden tenzij uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van het centrum of de plaats en onder diens voorwaarde(n).


Artikel 7

Wijzigt het nieuw artikel 10 van voormeld politiereglement als volgt:

Onverminderd de beschikkingen van titel 1 zijn navolgende bepalingen supplementair van toepassing op het Sport- en Recreatiepark "Blaarmeersen".

Artikel 8

Wijzigt het nieuw artikel 17 van voormeld politiereglement als volgt: 

Dit hoofdstuk is, onverminderd de beschikkingen van titel 1, van toepassing op de Watersportbaan Georges Nachez met inbegrip van de inhammen, de aanleg- plaatsen en -steigers, de dijken en oevers, de gradinen en startplatforms, en op de Leiearm van Ekkergem vanaf de aardedam ter hoogte van Aan de Bocht tot aan de Overzet, hierna genoemd Watersportbaan.

Artikel 9

Wijzigt het nieuw artikel 31 van voormeld politiereglement als volgt:

Inbreuken op de beschikkingen van artikel 1 tot en met 9 , 11 tot en met 16 en 18 tot en met 30 van dit politiereglement worden gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 250 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 120 euro voor minderjarige overtreders.

Artikel 10

Keurt goed de inwerkingtreding van de wijzigingen van het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen op 1 juni 2022.

Artikel 11

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen.

Artikel 12

Neemt kennis van het positief advies van de jeugdraad van 28 april 2022.


Bijlagen

  • Politiereglement op de stedelijke sport_en recreatiecentra en_plaatsen.docx
  • Politiereglement op de stedelijke sport_en recreatiecentra en_plaatsen_gecoördineerde versie.docx
  • Politiereglement op de stedelijke sport_en recreatiecentra en_plaatsen_gecoördineerde versie.pdf