Terug
Gepubliceerd op 16/05/2022

Agenda  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • a) Bespreking.

 • b) Document toegestuurd op woensdag 20 april 2022. (met bijlage voor de raadsleden)

 • c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • d) Nihil.

 • IR 3.

  2022_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Steekincidenten in Gent

 • IR 4.

  2022_MV_00322 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Strijd tegen de drugshandel in de Gentse haven

 • IR 5.

  2022_MV_00323 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Drugsoverlast die de leefbaarheid in sociale woningbouw aantast

 • 1.

  2022_GR_00397 - Reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op het verstrekken van logies' te wijzigen, met ingang van 1 juli 2022.De wijzigingen betreffen onder meer het forfaitair tarief.

 • 2.

  2022_GR_00428 - Reglement - Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Reglement 'Retributie voor diensten van administratieve en technische aard van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' te wijzigen, met ingang van 1 juni 2022. De wijziging betreft het opnemen van een tarief voor het ter beschikking stellen van instrumenten.

 • 3.

  2022_GR_00457 - Reglement - Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement - Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft de toepassing van het getrapt tarief op enkele uitzonderlijke omstandigheden.

 • 4.

  2022_GR_00458 - Overheidsopdracht van diensten - Gerechtsdeurwaarders / Minnelijke invordering bij buitenlandse debiteuren - Overeenkomst - Vaststelling voorwaarden en procedure - Goedkeuring

 • 5.

  2022_GR_00472 - Rekeningen van de Politie - dienstjaar 2021 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotingsrekening en de balans en resultatenrekening 2021 van de Politiezone Gent vast te stellen.

 • 6.

  2022_GR_00459 - Principiële vaststelling van de naam 'Cretonnepad' voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Cretonnepad' principieel vast te stellen voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen Jean Jaurèslaan te Gentbrugge.

 • 7.

  2022_GR_00460 - Principiële vaststelling van de namen 'Oregonpad', 'Palissanderpad' en 'Galeipad' voor de verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel, voor de horizontale paden binnen het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel, voor de straatnaamwijziging van de Palissanderstraat en voor de horizontale doortrekking van het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Oregonpad', 'Palissanderpad' en 'Galeipad' principieel vast te stellen voor de verticale doorsteek binnen het zuidelijk deel, voor de horizontale paden binnen het zuidelijk deel tot aan het Kompasplein binnen het centraal deel, voor de straatnaamwijziging van de Palissanderstraat en voor de horizontale doortrekking van het bestaande Galeipad door het park tussen het noordelijk en het centraal deel van de verkaveling gelegen aan Koopvaardijlaan en Schipperskaai te Gent.

 • 8.

  2022_GR_00461 - Principiële vaststelling van de namen 'Negenmeipad' en 'Karel Johan Kuykstraat' voor het nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit gelegen aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Negenmeipad' en 'Karel Johan Kuykstraat' principieel vast te stellen voor het nieuwe fiets- en wandelpad en de nieuwe weg binnen het woonproject Potuit gelegen aan de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg.

 • 9.

  2022_GR_00386 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2021 / Fase 1 - thema 'ouderen' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 4.288,33 euro aan elk van de volgende 3 vzw's, nl. Kontakt Bejaarden vzw, Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw en Vier het Leven en dit in het kader van 'Gentsters for life - actie 2021 / fase 1'.

 • 10.

  2022_GR_00469 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2022 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 1ste kwartaal 2022.
 • 11.

  2022_GR_00471 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de voorgestelde wijzigingen aan artikel 1 en 2 van het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid. Er wordt  een onderscheid in termijn voorzien naargelang er sprake is van een manifestatie of betoging in open lucht (3 weken) dan wel van een andere type bijeenkomst in open lucht zoals bijvoorbeeld een evenement of kermis (1 maand) dewelke schriftelijk en voorafgaandelijk moeten aangevraagd worden enerzijds en de gevallen waar er sprake is van manifestaties of betoging dewelke niet plaatsvinden in open lucht (3 weken) en de andere soorten van bijeenkomsten die in besloten plaatsen, i.e. niet in open lucht, plaatsvinden (1 maand), die dan ook enkel voorafgaandelijk gemeld dienen te worden anderzijds.

 • e) Rapportage in uitvoering art. 45 GWP. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 12.

  2022_GR_00467 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een schoenpoetsmachine - 2022/4879 - Prijsvraag - Vaststelling

 • 13.

  2022_GR_00468 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 2 horecakoelkasten - 2022/5165 - Prijsvraag - Vaststelling

 • 14.

  2022_GR_00464 - Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van één betrekking van inspecteur van politie, in de functie van rechercheur, binnen de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent.

 • 15.

  2022_GR_00465 - Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, in de functie van rechercheur, binnen de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent.

 • 16.

  2022_GR_00451 - Partnerschapovereenkomst Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de partnerschapsovereenkomst in het kader van het Horizon Europe project FEAST (Food Systems that support transitions to healthy and sustainable diets) goed te keuren.

 • 17.

  2022_GR_00479 - Nieuw politiereglement op de kamerwoningen - Goedkeuring

  wij stellen voor dat de gemeenteraad een nieuwe politieverordening op de kamerwoningen goedkeurt, en deze - na goedkeuring door de Vlaamse Regering - in werking laat treden op 1 januari 2023 (of indien de goedkeuring door de Vlaamse Regering volgt na 1 januari 2023, op de datum van de goedkeuring door de Vlaamse Regering), en dit ter vervanging van de bestaande politieverordening die - na evaluatie - op een aantal technische punten gewijzigd wordt. Ook het toepassingsgebied wordt beperkt uitgebreid. Omwille van de vele wijzigingen wordt geopteerd om een volledig nieuw reglement goed te keuren en de vorige versie op te heffen op datum inwerkingtreding van het nieuwe reglement. 

 • 18.

  2022_GR_00478 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de wijziging van het Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

 • 19.

  2022_GR_00482 - EVA vzw De Fietsambassade – Algemene vergadering van 8 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 8 juni 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw De Fietsambassade en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 20.

  2022_GR_00462 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Ontslag van ambtswege - Kennisneming

 • 21.

  2022_GR_00463 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - verlenging - WN - Kennisneming

 • 22.

  2022_GR_00466 - Tijdelijke ambtsontheffing - ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - VRK - Kennisneming

 • 23.

  2022_GR_00470 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van sanctionerend ambtenaar (A 2022-0492/HD) - Goedkeuring