Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Mon 16/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning
Team Hulpdiensten
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Dienst Communicatie
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de voorgestelde wijzigingen aan artikel 1 en 2 van het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid. Er wordt  een onderscheid in termijn voorzien naargelang er sprake is van een manifestatie of betoging in open lucht (3 weken) dan wel van een andere type bijeenkomst in open lucht zoals bijvoorbeeld een evenement of kermis (1 maand) dewelke schriftelijk en voorafgaandelijk moeten aangevraagd worden enerzijds en de gevallen waar er sprake is van manifestaties of betoging dewelke niet plaatsvinden in open lucht (3 weken) en de andere soorten van bijeenkomsten die in besloten plaatsen, i.e. niet in open lucht, plaatsvinden (1 maand), die dan ook enkel voorafgaandelijk gemeld dienen te worden anderzijds.

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst