Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 10/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiƫn
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' goed te keuren, waarbij de duurtijd van het subsidiereglement wordt verlengd met name voor activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 30 juni 2022.

    Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' voor advies voor te leggen aan de Cultuurraad.

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 484.454,85 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 82.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.


Publicaties