Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 11/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Kabinet schepen Rudy Coddens - punt gezamenlijk met de leden van de commissie SSW

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • Learning Inside Out (LIO) is een ESF-project dat een duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding biedt aan gedetineerden om aansluiting op de arbeidsmarkt en re-integratie in de maatschappij na detentie te verhogen. In LIO wordt de dienstverlening van De Stap –Leerwinkel Oost-Vlaanderen toegankelijk gemaakt voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Gent, Oudenaarde, Beveren en Dendermonde. Als we tot leren willen komen is het belangrijk dat we bewust zijn van hoe we leren, welke strategieën er zijn om te leren, waar onze eigen sterktes en zwaktes zitten, kortom dat we bewust en actief bezig zijn met ons eigen leerproces. Hiervoor wordt een nieuwe medewerker aangesteld die gedetineerden zal begeleiden in hun leertraject met betrekking tot leren leren. 

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 25 mei 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw IN-Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van EVA vzw IN-Gent goed te keuren.

  Een statutenwijziging van EVA vzw IN-Gent wordt voorgesteld om drie redenen. Ten eerste dient de vzw zich te conformeren aan het doorgevoerde wijzigingen in het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Ten tweede wordt een nieuwe verkorte naam voor IN-Gent ter goedkeuring voorgelegd. De volledige juridische naam blijft Integratie en Inburgering Gent. Deze nieuwe verkorte naam kadert in een rebrandingsoefening die vorig jaar in december van start ging in samenwerking met Bigtrees. Tenslotte worden een aantal actualisaties doorgevoerd ingevolge een aantal nieuwe wettelijke mogelijkheden door aanpassingen in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Sociale Woonbegeleiding