Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00420 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00420 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00420 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 april 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst goed met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025. In artikel 3 wordt omschreven welke engagementen de vzw neemt in de voorbereiding en realisatie van het jaarlijkse festival, onder meer wat betreft de organisatie van het 'Concert van de Stad Gent'.

In overleg tussen de Stad en het Festival van Vlaanderen, wordt voorgesteld de bepalingen omtrent de organisatie van het 'Concert van de Stad Gent' verder te specifiëren en te verduidelijken. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een addendum bij voormelde subsidieovereenkomst opgemaakt, dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het addendum treedt in werking op 1 juni 2022 na goedkeuring ervan door de gemeenteraad en na ondertekening ervan door beide partijen.
Het ontwerp van addendum wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2025.


Bijlagen