Terug
Gepubliceerd op 04/05/2022

2022_GR_00423 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00423 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00423 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 21 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 ยง 1, en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van TMVS.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 5 april 2022 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 te Flanders Expo, Maaltkouter 1, 9051 Gent.
De vergadering zal hybride doorgaan: de deelnemers kunnen hetzij aan de fysieke vergadering deelnemen, of de vergadering digitaal via ZOOM volgen.

De agenda luidt als volgt:

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris
Varia


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agendapunt van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die fysiek zal doorgaan, met de mogelijkheid digitaal deel te nemen via ZOOM, op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent, met name: 

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Aanstelling commissaris
Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 21 juni 2022 om 14u30, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVS dv, hetzij per post TMVS dv p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20220621AVTMVS@farys.be


Bijlagen

 • Oproepingsbrief
 • Agenda
 • Aantal afgevaardigden op de AV
 • Lijst van deelnemers per regio
 • Aantal aandelen per deelnemer
 • Jaarrekening 2021 met verslag RvB
 • Verslag commissaris 2021
 • presentiegelden 2021
 • Ontwerp raadsbesluit agenda