Terug
Gepubliceerd op 05/05/2022

2022_GR_00444 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 29 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00444 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 29 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00444 - Opdrachthoudende vereniging Ivago - algemene vergadering van 29 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 ยง 1 en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van Ivago.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging IVAGO heeft op 29 april 2022 een oproepingsbrief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2022 om 16u45 in het stadhuis te Gent.

De agenda luidt als volgt:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
 3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
 4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
 5. Goedkeuring evaluatierapport over de werking van IVAGO in 2021;
 6. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
 7. Samenstelling van de raad van bestuur
 8. Rondvraag

Het verslag van de commissaris was nog niet beschikbaar op het ogenblik van agendering van dit punt, en zal aan het dossier toegevoegd worden zodra Ivago het aan de Stad heeft overgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de  algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2022 om 16u45, met name:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
 3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
 4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
 5. Goedkeuring evaluatierapport over de werking van IVAGO in 2021;
 6. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
 7. Samenstelling van de raad van bestuur
 8. Rondvraag

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2022 om 16u45 in het stadhuis te Gent, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan Ivago ov, t.a.v. het
directiesecretariaat, Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent.


Bijlagen

 • Oproepingsbrief
 • Verslag vorige vergadering
 • Jaarrekening 2021
 • Activiteitenverslag
 • 1 00 Volmacht Sb Gent 2022 06 29 GAV - 16u45.pdf