Terug
Gepubliceerd op 05/05/2022

2022_GR_00445 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00445 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00445 - Opdrachthoudende vereniging TMVW - algemene vergadering van 17 juni 2022 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 ยง 1 en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van TMVW.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging TMVW heeft op 29 april 2022 een oproepingsbrief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de  algemene vergadering die fysiek zal doorgaan op vrijdag 17 uni 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent.

De agenda luidt als volgt:

 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal (wordt nagestuurd)
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
 4. Verslagen van de commissaris (wordt nagestuurd)
 5. a.   Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per
   31 december 2021
 6. b.  Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021

 7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 8. Actualisering presentievergoeding
 9. Statutaire benoemingen (wordt nagestuurd)
 10. Aanstelling commissaris

Varia

  Een aantal stukken, waaronder het verslag van de commissaris, zullen door TMVW nagestuurd worden

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

  Activiteit

  AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

  Besluit

  Artikel 1

  Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de  algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op vrijdag 17 juni 2022 om 14u30 met name:

   1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
   2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
   3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
   4. Verslagen van de commissaris
   5. a.   Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per
     31 december 2021
   6. b.  Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021

   7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
   8. Actualisering presentievergoeding
   9. Statutaire benoemingen
   10. Aanstelling commissaris

   Varia

  Artikel 2

  Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die fysiek zal doorgaan op vrijdag 17 juni 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gen,t om:

  • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
  • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

  Artikel 3

  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVW ov,  hetzij via  post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post naar 20220617AVTMVW@farys.be


  Bijlagen

  • Oproepingsbrief
  • Agenda
  • 1 statuten - situatie 2022-04-28
  • 2 statuten - situatie 2022-04-28
  • 5a. en 5b. Jaarrekeningen 2021.pdf
  • Aantal vertegenwoordigers AV per deelnemer.pdf
  • Presentiegelden 2021
  • Ontwerp raadsbesluit agenda.pdf
  • Ontwerp raadsbesluit agenda