Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken aanhoudende problemen sportcluster Gentbrugse Meersen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 09/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 09/05/2022 - 21:29
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken aanhoudende problemen sportcluster Gentbrugse Meersen 2022_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Stand van zaken aanhoudende problemen sportcluster Gentbrugse Meersen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

di 03/05/2022 - 10:20

Toelichting

In oktober 2019 werd de sportcluster aan de Gentbrugse Meersen (5,2 miljoen euro) geopend. Al snel doken problemen op met de sportterreinen wat betreft de ondergrond en de afwatering    . De ondergrond van de aangelegde sportterreinen blijkt allerlei vormen van puin en stenen te bevatten, wat het sporten bemoeilijkt. Dit bleek ook uit de resultaten van een eerste studierapport dat naar aanleiding van de opgedoken problemen werd besteld. De gebrekkige afwatering zorgt ervoor dat aanzienlijke delen van de terreinen bij ongunstig weer onder water staan. Dit staat een optimale sportbeoefening vanzelfsprekend in de weg. Te meer omdat de situatie voor de betrokken sportclubs ondertussen al ruim 2,5 jaar aansleept. 

Ik stelde u sinds december 2020 over dit dossier al diverse vragen. Het betrokken studiebureau en de aannemer werden ondertussen ook in gebreke gesteld. In het antwoord op mijn meest recente vraag stelde u dat een tweede uitgebreid studierapport nog niet klaar was en dat nog niets definitiefs kon worden gezegd over de mogelijke oplossingen of over het overleg tussen de betrokken projectpartners waaronder ook Farys. 

Ondertussen in het rapport van Studiebureau Jonckheere beschikbaar (zie antwoord van 5 april op mijn vraag tot inzage). Daarin stelt men zich ten eerste de vraag of het probleem van de steenresten op de sportvelden die blijven opduiken aanvaardbaar is voor de sportclubs, zonder evenwel een oplossing naar voor te schuiven. In het eerste studierapport werd wel nog voorgesteld om de sportterreinen af te graven en het steenpuin uit te zeven. Ten tweede stelt men wat betreft de waterproblematiek een 4-voudige oplossing voor: een nieuwe drainering op 0,5m diepte, vermazing van de drainsleuven met zandsleuven, verfrezen van de bovenste laag met zandsleuven, en de velden volledig herinzaaien. Men adviseert verder de opmaak van een volledig technisch verslag alvorens aan de heraanleg te beginnen en het lozen van overtollig drainwater in de naburige natuurzone. 

Begin april werd tenslotte ook gesteld dat Farys de komende weken overleg zou plegen met de betrokken projectpartners over de voorgestelde oplossingen.

Vandaar mijn vragen: 

  1. Vond dit overleg al plaats? Wat zijn de resultaten hiervan? Hoe zal de steenrest-problematiek aangepakt worden? 
  2. Wat is de stand van zaken wat betreft de voornoemde ingebrekestellingen?
  3. Hoe worden de betrokken clubs hier nu verder bij betrokken?
  4. Tegen wanneer zullen de velden heraangelegd zijn? Kan de schepen een timing geven?
  5. Hoe oogt het financiële plaatje van de noodzakelijke heraanleg, met name ook wat de stad betreft?

Bespreking

Antwoord

De verschillende partijen hebben ondertussen niet stilgezeten en verder de steenresten- en waterproblematiek onderzocht. De betrokken partijen werden inderdaad in gebreke gesteld.

Club vsv werd enkele weken terug op de hoogte gebracht dat afgelopen woensdag een overleg ingepland stond in de kantine. Deze constructieve bijeenkomst vond plaats met het studiebureau, de aannemer, de Sportdienst, Hydroscan en FARYS.

Naast de analyse van het studiebureau heeft FARYS zelf ook de situatie in kaart gebracht om tot een oplossing te komen. Deze oplossingen werden in de vergadering voorgesteld. Tegen 13 mei wordt hierover feedback verwacht van het studiebureau waarna een verdere planning kan opgemaakt worden. Het doel om dit seizoen de werken nog te starten kan dan ook nog niet met 100% zekerheid bevestigd worden.

De aanpak die zal uitgevoerd worden, moet een technisch correct evenwicht vormen binnen wat mogelijk is volgens de best beschikbare technieken. Dit wil niet zeggen dat zomaar alle terreinen heraangelegd worden.

Technisch wordt getracht om volgende zaken te bereiken:

  • De hoofdwaterafvoer is al eerder aangepast richting het RWA-stelsel van de Boer Janssensstraat, en een terugslagklep werd geplaatst aan de zijde van de meersen zodat de waterafvoer gegarandeerd wordt, ook in de winterperiode.
  • Voor de afvoerproblematiek buiten de terreinen wordt een afvoer tussen de vijver en de centrale gracht herplaatst, zodat elke drainage gravitair (dus van hoog naar laag) kan afwateren. Een afsluitmogelijkheid wordt voorzien in de huidige afvoer richting wadi, zodat dit in de zomer als beregeningsbuffer kan gebruikt worden.
  • Voor de terreinen baseball-softball wordt een voorstel besproken met de aannemer en het studiebureau (bv. oppervlakkige lokale drainage of grindkernen) zodat het oppervlaktewater via deze kernen naar de bestaande drainage kan vloeien. Ook zal men een verbinding maken van de put nabij de scoorderstoren met de centrale gracht.
  • Voor veld P noordzijde werd al een doorgedreven onderhoudsbeurt uitgevoerd, en een natuurlijke greppel zal worden aangelegd. In de hoek met het cricketveld wordt een afvoer geplaatst zodat de waterafvoer voor beide velden gegarandeerd wordt.
  • Voor veld B wordt voorgesteld om het terrein al zeker te voorzien van een bijkomende drainage (ongeveer om de 4 meter), minder diep geplaatst dan de bestaande. Een piste is ook om de zijkanten van het veld gericht op te hogen of bij te werken. Een algemene opwaardering van de bestaande grasmat wordt voorzien.

Het belangrijkste punt m.b.t. de hoofdwaterafvoer werd begin januari al gerealiseerd met als resultaat dat de afvoer van het gehele gebied al verzekerd is. Dit werd ook afgestemd met de betrokken partijen (rioleringsdienst, natuurbeheer, AWV… ), wat tot een win-win situatie leidde voor alle partijen.

De steenrestenproblematiek zal door de opgesomde ingrepen al grotendeels opgelost worden. Een perfect steenloos veld is weliswaar onmogelijk. Volgens het standaardbestek is steeds 5% stenen in de grond toegelaten.

Na het te verwachten antwoord van het studiebureau zal beter kunnen geraamd worden wat het financiële plaatje is. Dat is dus nog niet gekend.

Momenteel werken alle partijen constructief mee aan een gepaste oplossing, wat uiteraard een belangrijk doel is om te bewaken.

di 10/05/2022 - 08:32