Terug
Gepubliceerd op 06/05/2022

2022_GR_00448 - Nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen, nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00448 - Nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen, nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen - Goedkeuring 2022_GR_00448 - Nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen, nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur van kracht en vormen de Stad Gent en het OCMW Gent één geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie. 

Eind 2018 startte het traject Sociale Synergie met als doel om de rollen en taken in de hulp- en dienstverlening binnen de sociale domeinen in Stad Gent en OCMW Gent beter af te stemmen. 

In 2020 startte het traject Sociale Synergie voor het thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting. De taak- en rolverdeling met betrekking tot het brede thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting, ziet er nu als volgt uit:

 1. Departement Stedelijke ontwikkeling neemt volgende rollen/taken op zich:
  • Brede regierol op aanbod structureel wonen;
  • Brede regierol op kwalitatief wonen (inclusief pool nood –en transitwoningen);
  • Dienstverlening gericht op de woning.
 2. Departement Welzijn en Samenleving:
  • Brede regierol opvang en tijdelijke huisvesting;
  • Hulpverlening en begeleiding gericht op individu en zijn kwetsbare situatie.

Naar aanleiding van dit traject is er een nieuw organisatie- en samenwerkingsmodel goedgekeurd voor het sociaal beleid, waarbinnen beslist is om het kader voor de nood- en transitwoningen te integreren en het beheer ervan te centraliseren. Dit betekende een herverdeling van de rollen van diverse betrokken diensten:  

 • Dienst Wonen: beheer en huisbaasrol 40 transitwoningen (incl. voormalige OCMW-noodwoningen);
 • Sociale Dienst Woonbegeleiding: individuele hulpverlening en herhuisvestingsbegeleiding bewoners;
 • Facility Management: logistieke, technische en financiële opvolging (volgens opgemaakte business case).

Dit traject brengt ook met zich mee dat het huidige' reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen van de Stad Gent', goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016, en de 'Procedure aanvragen, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW-Gent', goedgekeurd in de OCMW-raad van 14 oktober 2015, opgeheven en vervangen worden door een nieuw, eengemaakt reglement. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige werking rond nood- en transitwoningen biedt een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van verschillende (complementaire) doelgroepen, naar aanleiding van bepaalde woonproblematieken, maar volgt vandaag verschillende regelgeving, procedures en processen.

Dienst Sociale Woonbegeleiding heeft 25 bemeubelde noodwoningen in beheer als tijdelijke oplossing voor gezinnen in Gent die naar aanleiding van een acute overmachtssituatie, zoals brand, ontploffing, overstroming, … en onbewoonbaarverklaringen op basis van artikel 135 NG, hun woning onmiddellijk moeten verlaten en geen andere tijdelijke huisvesting hebben (2015_RMW_00337).  Zij kunnen een noodwoning huren voor een periode van vier maanden, eventueel verlengd met 4 maanden mits goedkeuring van het Vast Comité. Deze woningen worden gehuurd van de Gentse huisvestingsmaatschappijen en worden onderverhuurd aan deze doelgroep. 

Dienst Wonen van de Stad Gent stelt 15 transitwoningen ter beschikking als tijdelijke en voorwaardelijke oplossing voor personen die zich in een specifieke problematische woonsituatie bevinden (2016_GR_00931). 14 woningen zijn in eigendom van de Stad Gent en 1 woning is een huurwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Deze woningen worden ter beschikking gesteld met een precaire gebruiksovereenkomst voor een periode van 4 maanden, 1 maal verlengbaar met 4 maanden. 

In navolging van voormelde reorganisatie in het kader van het traject Sociale Synergie, zal de Stad Gent (Dienst Wonen) vanaf 1 juli 2022 instaan voor het beheer van de 40 transitwoningen (incl. voormalige OCMW-noodwoningen). De nodige voorbereidingen, zoals opmaak en goedkeuring van de business case door FM Welzijn, uittekenen van de opdrachten en rollen van de betrokken diensten, overdracht contracten en financiële middelen, uitwerken nieuw reglement transitwoningen, … gebeuren in nauw samenwerking tussen de betrokken diensten.

De dienst Wonen stelde in overleg met de Juridische Dienst en de betrokken diensten van het Departement Welzijn en Samenleving en Departement Facility Management een ontwerp van nieuw reglement op, als nieuw en transparant kader waarbinnen de doelstellingen van de noodwoningen en de transitwoningen geïntegreerd worden.  

Het nieuwe reglement stelt de doelgroepen, procedure, inschrijvings-, toewijzings- en andere regels en voorwaarden voor de transitwoningen vast. De recente wijzigingen van het Kaderbesluit Sociale Huur lieten hierbij toe om een aantal optimalisaties door te voeren zoals een algemene toepassing van precaire gebruiksovereenkomsten, waardoor het ook voor de voormalige OCMW-noodwoningen niet meer nodig is om de huishuur na 6 maanden gebruik te herberekenen in functie van het inkomen.

Aansluitend bij het reglement wordt er een nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst (met keuzemogelijkheden) en een huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij dit besluit is ook een overzicht van het patrimonium aan transitwoningen gevoegd, en een vergelijkende tabel met de bepalingen van het huidige en het nieuwe reglement over de transitwoningen. De vergelijkende tabel bevat een artikelsgewijze toelichting.  

De belangrijkste aanpassingen en vernieuwingen zijn de volgende:

Precaire gebruiksovereenkomsten

In de huidige reglementen is de termijn telkens 4 maanden en de noodwoningen werden verhuurd met een contract van bepaalde duur. Onder het nieuwe, eengemaakte reglement gebeurt de terbeschikkingstelling van transitwoningen via een precaire gebruiksovereenkomst van maximum 6 maanden, één maal verlengbaar met 6 maanden. De bepalingen van de woninghuurwetgeving zijn hierop niet van toepassing.

Primaire en secundaire doelgroepen en rangorde van toewijzing

In het voorliggend reglement wordt gewerkt met primaire en secundaire doelgroepen. 

De primaire doelgroepen zijn de oorspronkelijke doelgroepen die terecht konden in een noodwoning, Om een antwoord te geven op hun acute woonnood ten gevolge van o.a. brand, ontploffing, overstroming, onbewoonbaarverklaring op basis van art. 135 NG, zullen zij prioritair een transitwoning toegewezen worden.  Binnen deze doelgroep is geen onderlinge rangorde. 

De secundaire doelgroepen konden voorheen terecht in de transitwoningen. Dit zijn specifieke problematische woonsituaties die omwille van bepaalde redenen in relatie tot basiswoonkwaliteit hun woning moeten verlaten. Er is een onderlinge rangorde opgesteld die meteen ook de rangorde van toewijzing bepaalt. In de rangorde gaat een onbewoonbaarverklaring nog steeds voor op een ongeschiktverklaring, maar wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen besluiten met of zonder voorrang op een sociale woning.  

De doelgroepen erkende vluchtelingen in uitvoering van het hervestigingsprogramma van het Hoog Commissariaat van de vluchtelingen van de Verenigde Naties, de dringende tijdelijke huisvesting op vraag van CAW Oost-Vlaanderen en de doelgroep ‘onteigenden’ zijn niet meer opgenomen omdat er ofwel een andere samenwerking of geen vraag meer is of het Kaderbesluit Sociale Huur gewijzigd is. 

Rationele bezetting
De toewijzing is gebaseerd op het principe van de rationele bezetting. Er wordt maximaal gestreefd naar een transitwoning op maat van de gebruiker en desgevallend diens gezin. Nieuw is dat bij gebrek aan een transitwoning op maat, het mogelijk is om:

 • een ruimere transitwoning toe te wijzen; 
 • een groot gezin in twee transitwoningen onder te brengen;
 • een transitwoning aan meerdere alleenstaanden toe te wijzen, mits hun onderling akkoord. 

Voor deze uitzonderlijke situaties is er een aangepaste regeling voor de gebruiksvergoeding voorzien.

Bevoegdheid college

Het college van burgemeester en schepenen heeft, naast het vastleggen van het patrimonium en het beslissen om transitwoningen voor te behouden voor doelgroepen in functie van actuele huisvestingsnoden, ook de bevoegdheid om het aantal transitwoningen (met verschillende capaciteit) te bepalen dat in permanentie ter beschikking wordt gehouden voor primaire doelgroepen. Voor een zo efficiënt mogelijke werking en dienstverlening, kan de toewijzing van de transitwoningen en ondertekening van de precaire gebruiksovereenkomsten nu aan een of meerdere bevoegde ambtenaren gedelegeerd worden, volgens de modellen die hiervoor binnen het reglementair kader zijn vastgesteld.

Gebruiksvergoeding

De regeling rond de gebruiksvergoeding is grondig herwerkt.

De gebruiker betaalt gedurende zijn verblijf in de transitwoning een gewone of verlaagde gebruiksvergoeding, afhankelijk van het aantal slaapkamers van de transitwoning en de gezinssamenstelling. De gebruiksvergoeding dekt de volledige woonkost voor het gebruik van de transitwoning. De energiekosten (elektriciteit, water en gas) en de gemeenschappelijke kosten bij appartementen zijn inbegrepen in de gebruiksvergoeding.  

De gewone gebruiksvergoeding is berekend op basis van het leefloon van een alleenstaande en een gezin, zodat de woonkost maximum 40 % van het inkomen inneemt.  Per bijkomende slaapkamer verhoogt de gebruiksvergoeding met 70 euro.

In het huidige reglement over de transitwoningen is er een verlaagde vergoeding voorzien voor renoveerders in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. In het nieuwe reglement is het bekomen van een verlaagde vergoeding niet meer gebonden aan een bepaalde doelgroep, maar wel aan het feit of de gebruiker in functie van de terugkeer naar de verlaten woning dubbele betalingen moet uitvoeren voor het gebruik van de transitwoning (gebruiksvergoeding) enerzijds en voor de verlaten woning (huur, gebruiksvergoeding, lening) anderzijds.

De verlaagde gebruiksvergoeding kan toegekend worden voor de resterende dagen van de eerste maand en/of voor meerdere maanden, voor zover de gebruiker aan de voorwaarden voldoet en de bewijsstukken tijdig voorlegt.

De verlaagde gebruiksvergoeding is 30 % van de gewone gebruiksvergoeding.

Waarborg

Bij de verhuur van voormalige noodwoningen werd geen waarborg gevraagd. Bij de transitwoningen bedroeg de waarborg 250 euro. In het nieuwe reglement is er een waarborg van 300 euro voorzien, te betalen bij ondertekening van de gebruiksovereenkomst. Het reglement voorziet ook voor bepaalde situaties in een betalingsuitstel van 3 maanden. 

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Het voorliggend reglement treedt in werking op 1 juli 2022.. 

De gebruiksovereenkomsten afgesloten voor 1 juli 2022 voor transitwoningen, conform het ‘reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoning van de Stad Gent’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016, en de huurcontracten voor noodwoningen, conform de ‘procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent, goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 oktober 2015,  lopen verder volgens de modaliteiten van de afgesloten overeenkomst.  

Het reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoning van de Stad Gent’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016, wordt bij dit besluit opgeheven en de ‘procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent, goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 oktober 2015, wordt eveneens door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgeheven. 

De dienst Wonen staat in voor de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34877 Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Besluit

Artikel 1

Heft op met ingang op 1 juli 2022 het 'Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen van de Stad Gent', het  model 'precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen' met als bijlage het 'huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen', goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 (2016 _ GR_00931). 

Artikel 2

Keurt goed het 'Reglement over de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen' met inwerkingtreding op 1 juli 2022, zoals gevoegd in bijlage en dat er integraal deel van uitmaakt.

Artikel 3

Keurt goed het model 'Precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen' met inwerkingtreding op 1 juli 2022, zoals gevoegd in bijlage en dat er integraal deel van uitmaakt.

Artikel 4

Keurt goed het 'Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen' met inwerkingtreding op 1 juli 2022, zoals gevoegd in bijlage en dat er integraal deel van uitmaakt.


Bijlagen