Terug
Gepubliceerd op 06/05/2022

2022_GR_00414 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00414 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent - Goedkeuring 2022_GR_00414 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 9/11/2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het eindrapport ‘Ontwikkelingsplan Revitalisatiestudie Nieuw Gent’. WoninGent, de Stad Gent en de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelen de komende jaren nieuwe woonclusters en het daarrond openbaar domein in Nieuw Gent. Daarbij worden de bouwvelden gefaseerd ontwikkeld volgens het principe van een schuifplaatje en volgt de aanleg van het openbaar domein rond de gebouwen daaropvolgend. WoninGent stelde eerder TV De Nijl – De Smet Vermeulen – Tractebel Engineering aan voor de ontwikkeling van een gedeelte van de bouwvelden. De Stad Gent wil samen met de TMVW de infrastructuur die rond die gebouwen aangelegd wordt, realiseren. WoninGent, de Stad Gent en de TMVW sloten hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af voor de bouwvelden 1 en 3 voor de studie en de uitvoering van deze infrastructuurwerken. De werken betreffen werken aan nutsleidingen, omgevings- en groenaanleg.

In zitting van 25/05/2020 heeft de gemeenteraad de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen WoninGent en Stad Gent en TMVW betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent’ goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de eerste samenwerkingsovereenkomst werd het stadsaandeel in de studiekosten gelimiteerd tot maximaal 35.000 euro (Art. 8 Kostenverdeling). Door onverwachte aanvullende diensten door het studiebureau is dit maximale bedrag ondertussen overschreden. WoninGent heeft als opdrachtgevend bestuur de partners hierover ingelicht en wenst hun uitdrukkelijk akkoord met de bijkomende kosten te bekomen.

Dit zorgt ervoor dat de samenwerkingsovereenkomst aangepast moet worden: De tussenkomst van de Stad wordt immers groter. Ook de opgenomen projectplanning heeft actualisering nodig. 

De opmaak van het addendum geeft daarnaast de kans om meteen een aantal afspraken rond de betaling van andere kosten efficiënter te regelen. 

Tot slot wordt van het addendum gebruik gemaakt om WoninGent een vrijstelling op de belasting inname openbaar domein voor hun werfinname te geven. In het Belastingreglement op de “inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken” is er een vrijstelling voorzien op de belasting (art. 6§2), maar dit kan enkel indien deze specifiek is opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst (of addendum) en mits ‘uitzonderlijke, concrete inspanningen of investeringen van de aannemer of bouwheer in functie van het Minder Hinder-beleid’.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Stedelijke Vernieuwing 
Budgetplaats 404780004 
Categorie*
Subsidiecode niet_relevant 
2022 22000 
Totaal 22000 

Voorgestelde uitgaven

€ 22.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACP1800 Voeren van actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met WoninGent en TMVW betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent, zoals gevoegd in bijlage.