Terug
Gepubliceerd op 06/05/2022

2022_GR_00441 - OMV_2022022249 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok van dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden - met openbaar onderzoek - James Cookstraat , 9042 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00441 - OMV_2022022249 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok van dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden - met openbaar onderzoek - James Cookstraat , 9042 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring 2022_GR_00441 - OMV_2022022249 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok van dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden - met openbaar onderzoek - James Cookstraat , 9042 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
  • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
  • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Lien De Backer namens North Sea Port Flanders NV PR en de heer Peter Van Parys diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan James Cookstraat  kadastraal gekend als  sectie G nrs. 57B, 58B, 59C, 61E, 62D, 63C, 79/2 , 101A,  sectie H nrs. 220B, 342, 343, 344K, 344H, 344G, 380D, 387, 388A, 390, 393, 394C, 395C, 404D, 405B, 411, 412, 413, 419D, 438/2 , 492, 495K, 496B, 497, 498, 510, 511, 512, 525, 526, 527, 528, 532, 533, 534L, 542M, 546P, 546N, 548H, 556, 562, 568, 569, 570, 572, afdeling 14 sectie G nrs. 312A, 442A, 446A, 447A, 454A, 456A, 462A, 463A, 466A, 469A, 514A, 528A en 629A.
 De aanvraag heeft betrekking op een provinciaal project, met name een grens overschrijdend project met de gemeente Evergem, om die reden is de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de vergunningverlenende overheid.

Deze aanvraag werd op 18/02/2022 ingediend bij de deputatie. Op 18/02/2022 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.

Beschrijving aanvraag:

De aanvraag omvat het wijzigen van de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok van dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden.

Het projectgebied is deels gelegen op het grondgebied Gent en deels op het grondgebied van de gemeente Evergem. North Sea Port wenst de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok te wijzigen van een dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden.

Hiervoor moet de oorspronkelijk vergunde en uitgevoerde infrastructuur van fase 1 (OMV_2018083300) aangepast worden voor het aanleggen van een bijkomend fietspad, en dient er ook een aanpassing aangevraagd te worden voor fase 2 , vergund via dossier OMV_2020137933.

De vergunningsplichtige werken in deze aanvraag zijn in hoofdzaak :

- Aanleg van verhardingen, het verwijderen van de vergunde parkeerstrook, wijziging van het vergunde dubbelrichtingsfietspad naar 2 enkelzijdige fietspaden, aanpassingen aan middengeleiders rotonde fase 2 i.k.v. fietsoversteken en het voorzien van grachtoversteken voor fietsers en Infrabel.

- Terreinaanlegwerken: het versmalling gracht aan rotonde fase 2 het dempen deel gracht t.h.v. fietsdoorsteek in fase 1

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 21 maart 2022 tot 19 april 2022.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren.

Op 21/04/2022 bracht het college een voorwaardelijk gunstig advies uit over deze aanvraag en maakte dat over aan de vergunningverlenende overheid.

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad het aangepaste rooilijnplan goed.
 In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

De weg blijft in eigendom en in beheer van North Sea Port en wordt niet opgenomen in het gemeentelijk openbaar domein van de stad.

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De James Cookstraat ligt niet op het Stadsregionaal Fietsroutenetwerk. Het betreffen hier dan ook twee fietspaden met lage fietsintensiteit. De twee enkelrichtingsfietspaden langsheen de James Cookstraat krijgen een breedte van 2,00 meter. Enkel ter hoogte van de spoorwegovergang versmallen de fietspaden naar 1,75 meter. Beide fietspadbreedtes voldoen aan het huidige vademecum fietsvoorzieningen. De schrikafstanden en bochtstralen van de fietspaden zijn aanvaardbaar.

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden in het kader van de beslissing over deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt het rooilijnplan zoals opgenomen in bijlage voor het gedeelte gelegen op grondgebied Gent, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de havenweg, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen James Cookstraat en kadastraal gekend als  sectie G nrs. 57B, 58B, 59C, 61E, 62D, 63C, 79/2 , 101A,  sectie H nrs. 220B, 342, 343, 344K, 344H, 344G, 380D, 387, 388A, 390, 393, 394C, 395C, 404D, 405B, 411, 412, 413, 419D, 438/2 , 492, 495K, 496B, 497, 498, 510, 511, 512, 525, 526, 527, 528, 532, 533, 534L, 542M, 546P, 546N, 548H, 556, 562, 568, 569, 570, 572, afdeling 14 sectie G nrs. 312A, 442A, 446A, 447A, 454A, 456A, 462A, 463A, 466A, 469A, 514A, 528A en 629A, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

• de fietssuggestiestroken moeten een breedte hebben van minimaal 130cm.

• de fietssuggestiestroken moeten okerkleurig zijn

• de haaientanden moeten worden onderbroken thv de fietsoversteek