Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 15/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het afsprakenkader te bekrachtigen met de Gentse onderwijspartners betreffende de organisatie van noodopvang binnen de krijtlijnen bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen' en zijn goedkeuring te verlenen aan de compensatieaanvraag bij de Vlaamse overheid per 31 mei 2022, alsmede aan de doorstorting van een deel van de compensatie aan die scholen die binnen het stedelijke afsprakenkader noodopvang organiseerden, een ontvankelijke aanvraag richtten aan de Stad gent en aan de voorwaarden voldoen.

  Door de vigerende coronamaatregelen dienden de scholen tijdens de week voor kerst 2021 de activiteiten op te schorten. Aan de ouders werd gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Voor kinderen voor wie dit niet mogelijk of wenselijk was, werd noodopvang georganiseerd door het Onderwijscentrum Gent (i.s.m. de Sportdienst) op vier buurtlocaties. Daarnaast voorzagen de Dienst Kinderopvang en enkele scholen in een noodopvangaanbod.

  De noodopvang, georganiseerd tijdens deze periode, valt binnen de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen'. Dit besluit regelt compensatie voor alle noodopvang, die aan bepaalde voorwaarden voldoet: gratis, binnen een lokaal afsprakenkader, enkel voor kinderen basisonderwijs, en georganiseerd tijdens de periode 13 december 2021 tot en met 15 april 2022. 

  Dat die periode pas afliep op 15 april 2022 is meteen de reden waarom dit dossier nu pas aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan zeven overeenkomsten, die worden afgesloten in het kader van de 'Gentse Zomerkampen en Zomerscholen 2022'. Dat is een regieverband, opgezet door het Onderwijscentrum Gent, dat de organisatoren van een pedagogisch-didactisch aanbod faciliteert en ondersteunt. Doel van dat aanbod is vanuit een brede visie op leren en met aandacht voor welbevinden en ontspanning aan vooral kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden of met specifieke leernoden tijdens de zomer rijke leerervaringen te bieden op vlak van taal, STEM en/of leren leren, en aldus de verdere opbouw van leerachterstand te helpen voorkomen, eens het schooljaar opnieuw start.

  Het aanbod is divers en opgebouwd vanuit het specifieke organisatie-DNA van de diverse organisatoren. Het is vanuit het standpunt van de leerlingen, hun ouders en hun scholen gratis en vrijblijvend, en omvat een 'voltijds' aanbod van 10 dagen, opgebouwd uit een mix van (breed) lerende en ontspannende activiteiten, aangeboden door de organisatoren zelf, of door derden in het kader van het zogenaamde 'verrijkingsaanbod'.

  Deze tiendaagse aanbodverplichting geldt voor alle zomerscholen, behalve voor de zomerkampen, die het Onderwijscentrum zelf organiseert i.s.m.Roeland vzw, in het kader van brede school. Inhoudelijk zijn deze als zomerscholen 1 (Tiptaptaal), 2 (Taalkannibaal) en 7 (Straffe Taal) geïntegreerd in het globale aanbod, maar, om financieel-technische redenen, nog niet organisatorisch. Concreet betekent dit dat we deze zomerkampen NIET hoeven in te dienen in het kader van de Vlaamse oproep zomerscholen, en dat ze naar duurtijd dus kunnen afwijken van wat in de Vlaamse besluitvorming inzake zomerscholen is bepaald. 

  De andere zomerscholen worden binnen het regieverband, en dus met ondersteuning van het Onderwijscentrum Gent, wel gedurende 10 volle dagen in juli en/of augustus georganiseerd door respectievelijk Odisee vzw (Odisee Hogeschool, onder de noemer 'De Wereld van STEM'), Kamo vzw (Amadeo Kollectif, een artistiek-educatieve organisatie, onder de noemer 'Op Ontdekkingsreis naar de Verbeelding' en in samenwerking met De Centrale vzw), Sportaround vzw (i.s.m. Muziek is de Max vzw, onder de noemer 'MuSpoK'), Standaard Muide vzw (een studie-ondersteunend initiatief, onder de noemer 'BuitenSpel'), JES vzw (twee zomerscholen,  'Summer Skills' en 'OKAN zomert', respectievelijk in samenwerking met aPart vzw en Groep Intro vzw) en Universiteit Gent (Hub Diversiteit in Ontwikkeling, onder de noemer 'De Toekomst is van Ons'). 

  Op die manier bieden we tijdens de zomer rijke leerervaringen aan maximaal 640 leerlingen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden, of anderszins leernoden hebben waaraan zinvol via de zomerkampen of de zomerscholen kan worden gewerkt. De Gentse scholen staan in voor de toeleiding van de leerlingen, binnen het ruimere leerproces waarvan zij de regisseur zijn. Het aanbod is bedoeld voor leerlingen die in Gent wonen, of in Gent school lopen.


Departement Financiën
Team Belastingen Wonen