Terug
Gepubliceerd op 01/02/2022

2022_GR_00092 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_GR_00092 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming 2022_GR_00092 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Voorgestelde uitgaven

€ 59.223,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 48.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan. Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent.  De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 3e reeks van 4 budgetten over het dienstjaar 2022 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er zijn 2 eredienstbesturen die geen beroep doen op een stadstoelage en in aanmerking komen voor kennisneming budget 2022 (reeks 3)
Sint-Jacobs
Gereformeerd Kerkcentrum Kerk aan de Leie
De voorgestelde budgetten 2022 (reeks 3) van de hierna vermelde besturen van de eredienst komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde stadstoelage worden voorgesteld voor inschrijving in de stadsbegroting 2022 voor een totaalbedrag van 24.223,00 EUR:
 

Christus Koning

14.049,66 EUR

O.L.V. Presentatie

10.173,34 EUR

 
De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 35.000,00 EUR, opgenomen in de budget 2022 (reeks 3) zijn noodzakelijk:
Christus Koning
- herstel kerk: 15.000,00 EUR
Sint-Jacobs
- herstel kerk: 20.000,00 EUR

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PATPAT 
Budgetplaats 347810000
347810000  
Categorie* EI
Subsidiecode NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT 
2022 24.223,0035.000,00
Totaal 24.223,0035.000,00


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van budget 2022 (reeks 3) van de hierna vermelde eredienstbesturen waarvoor geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage:
Sint-Jacobs
Gereformeerd Kerkcentrum Kerk aan de Leie

Artikel 2

Neemt kennis van budget 2022 (reeks 3) van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 24.223,00 EUR:

Christus Koning

14.049,66 EUR

O.L.V. Presentatie

10.173,34 EUR

Artikel 3

Neemt kennis van de integrale betoelaging van de hiernavermelde werken, overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 35.000,00 EUR opgenomen in de budget 2022 (reeks 3) zijn noodzakelijk.
 Christus Koning
- herstel kerk: 15.000,00 EUR
Sint-Jacobs
 - herstel kerk: 20.000,00 EUR


Bijlagen

  • Budget 22 Geref Kerkcentrum KadL rks 3.xlsx
  • budget 22 Christus Koning rks 3
  • budget 22 OLV Presentatie rks 3
  • budget 22 St Jacobs rks 3
  • financiele bijlage BU 22 rks 3.docx