Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 14/04/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Kabinet schepen Filip Watteeuw (punt gezamenlijk met de leden van de commissie MPF)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent en de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent betreffende De Deynesite.

    Het betreft een overeenkomst van onbepaalde duur.

  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bijzondere samenwerkingsovereenkomst Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor met sogent, Volderstraat 1, 9000 Gent, goed te keuren.

    Met deze BSO wil de Stad invulling geven aan haar ambitie tot het voorzien van extra woningen van goede kwaliteit voor de sociale verhuurmarkt, waarbij in de toewijzing prioriteit wordt gegeven aan bewoners met een hoge woonnood en een beperkt inkomen. Hiertoe wordt er via deze BSO een projectmodel opgezet dewelke inhoudt dat een private partner(s) woningen, die in eigendom zullen komen van sogent, renoveert of sloopt en heropbouwt en die na realisatie zal verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Gent om zo te beantwoorden aan de grote vraag naar betaalbare woningen. Het SVK Gent zal op haar beurt de woningen verhuren aan sociale huurders.

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Groendienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies