Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring 2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 5°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De City Deal is een samenwerking tussen verschillende steden (en andere stakeholders) om een stedelijke uitdaging rond een transitiethema efficiënter aan te pakken door inhoudelijke resultaten te realiseren en te leren van elkaar. Het resultaat en/of de aanpak is positief voor de stad en is tegelijkertijd (inter)nationaal aansprekend en opschaalbaar.

Binnen de City Deal E-inclusion by design, werken de betrokken steden 3 jaar samen aan de uitdaging om de gebruiksvriendelijkheid van de stedelijke digitale dienstverlening te verhogen met als einddoel dat meer mensen de digitale diensten zelfstandig kunnen gebruiken.

Deze City Deal E-inclusion by design is een opportuniteit en sluit volledig aan op de ambitie rond gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt (6.2) binnen de beleidsnota ‘Meer dan een slimme stad – Data, innovatie en digitalisering’ van schepen Sofie Bracke en burgemeester Mathias De Clercq.

In december 2021 diende het Kenniscentrum Vlaamse Steden in samenwerking met de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout) en de VGC Brussel het dossier 'City Deal E-Inclusion by Design' in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het indienen van deze subsidieaanvraag werd binnen Stad Gent op 2 december 2021 door het college goedgekeurd (2021_CBS_05878).

Op 4 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering dit project goed voor een bedrag van 2.898.000€. Dit bedrag wordt toegekend aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden; dat op zijn beurt zal instaan voor de verdeling van middelen naar de lokale besturen en de externe partners. De periode waarop deze subsidie betrekking heeft loopt van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de samenwerkingsovereenkomst in bijlage worden afspraken rond timing, budget en samenwerking gemaakt tussen de betrokken projectpartners. De overeenkomst met het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden (KVS) treedt in werking op 1 mei 2022 en loopt tot en met 1 maart 2025. De reden van ‘terugwerkende kracht’ is dat de middelen voor het project nu pas vrijgegeven worden door het KVS na het afhandelen van alle samenwerkingsovereenkomsten. In de praktijk werd er al met de 14 partners werk verzet in functie van voorbereidende overheidsopdrachten en projectplanning. In de overeenkomst werd 1 mei als datum opgenomen om duidelijk te maken dat vanaf dan personele middelen kunnen verantwoord worden.

De projectmiddelen die rechtstreeks bestemd zijn voor Gent worden toegekend aan District09 onder de subsidiecode KVS.CED.07. Het gaat over 82.500€ * 3 jaar = 247.500€ personele middelen en over 12.000€ * 2 jaar = 24.000€ projectmiddelen

Activiteit

AC34969 Ondersteunen van de organisatie bij vormgeving van de BESTe dienstverlening nu en in/van de toekomst

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, District09 en het Kenniscentrum Vlaamse Steden in het kader van de City Deal E-Inclusion by Design, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 mei 2022.


Bijlagen