Terug
Gepubliceerd op 15/06/2022

2022_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast evenementenweide Blaarmeersen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 13/06/2022 - 19:45
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast evenementenweide Blaarmeersen 2022_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast evenementenweide Blaarmeersen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 02/06/2022 - 15:32

Toelichting

Aan de Blaarmeersen bevindt zich aan de Topsporthal een evenementenweide. Wanneer hier een activiteit of evenement wordt georganiseerd met geluidsversterking is dat in de ruime omgeving te horen. Bewoners tot aan de Gordunakaai en omgeving hebben last van het luide gedreun van de muziek. De geluidsoverlast neemt toe gezien het stijgende aantal georganiseerde evenementen op de weide. 

Dit probleem is niet nieuw. In 2016 ontving collega Elke Sleurs als antwoord dat er frequent zou gecontroleerd worden om organisatoren bewust te maken van de geldende normen. Voor de bewoners is de situatie er sindsdien echter niet op verbeterd, wel integendeel. Wanneer bewoners zelf contact nemen met de organisatoren (via het op de vooraf rondbedeelde infobrieven vermelde nummer), dan heeft dit meestal geen resultaat. 

De beleidsnota ‘Feesten en Evenementen’ voorziet in een verderzetting en eventueel aanpassing, na evaluatie, van het afwegingskader voor evenementen. Dit kader heeft tot doel om het evenwicht te garanderen tussen periodes van rust enerzijds en periodes van levendigheid anderzijds in de stad. 

Vandaar mijn vragen: 

 1. Is de schepen bekend met de beschreven problematiek?
 2. Hoe wordt met evenementen op deze locatie omgegaan in de context van het vermelde afwegingskader voor evenementen?
 3. Welke mogelijkheden ziet de schepen om het evenementenbeleid op deze locatie beter af te stemmen op de klachten en bezorgdheden van de omwonenden?
 4. Meer algemeen: wat is de stand van zaken wat betreft de evaluatie en eventuele aanpassing van het afwegingskader?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag raadslid Rysermans. 

Ik vroeg naar aanleiding van uw vraag een aantal cijfers op rond de evenementen en daaraan gekoppelde klachten op de evenementenweide op de Blaarmeersen en meer algemeen in de zone rond de Blaarmeersen. 

Ik grijp even terug naar ons laatste referentiejaar, namelijk 2019. Het blijkt dat er in 2019 8 klachten waren over de Blaarmeersen, waarbij er 1 controle werd uitgevoerd. In 2022 kwamen tot nu toe al 10 klachten over geluid. Dit jaar voerde dienst Toezicht reeds 2 controles uit, maar kon geen overtredingen vaststellen. Er was permanente monitoring tijdens de Keizer Karel Cup (27/5) en er wordt alvast ook permanente monitoring voorzien tijdens Curfew (9/7).  

Ik ben bekend met de problematiek, in de zin dat er op wel meerdere plaatsen klachten komen over evenementen.
 Dat is niet iets wat eigen is aan een bepaalde plaats of bepaald evenement, dan wel aan evenementen tout court. 

Het is dan ook zoeken naar de juiste balans op vlak van beleving en leefbaarheid.  

Om dat af te toetsen, werd het afwegingskader in 2018 in het leven geroepen. Een aantal van de elementen van het afwegingskader hebben betrekking op uw vraag. 

 • Zo wordt er gekeken naar de eventuele afwijkingen op de geluidsnorm. Deze worden strikt in de gaten gehouden door de dienst toezicht en de dienst milieu en klimaat.

Wanneer een evenement een afwijking aanvraagt, wordt de aanvraag behandeld door Dienst Milieu en Klimaat en wordt telkens het advies van de dienst Toezicht ingewonnen.  Het houdt rekening met de verwachte opkomst, week- of weekenddag, indoor of outdoor en met de aangevraagde afwijking op de krijtlijnen bepaald in de beleidsnota geluid en lucht. 

 • Daarnaast wordt ook de gezamenlijke impact met andere evenementen op die plaats in die periode bekeken. Indien er in een bepaalde tijdspanne veel evenementen op éénzelfde locatie worden georganiseerd, krijgt dit een hoge score op het afwegingskader.  

Naast deze twee aspecten worden nog 5 andere categorieën

 • Publieksopkomst
 • Duurtijd
 • Impact op mobiliteit
 • Impact op openbaar vervoer 
 • En impact op straatmeubilair, weginfrastructuur en groen

die in mindere mate van toepassing zijn op de evenementenweide in de Blaarmeersen. Als een evenement hoog scoort op het afwegingskader, dan worden bijkomende adviezen aan de verschillende stads- en veiligheidsdiensten gevraagd. Ook de dienst Toezicht formuleert een advies. 

De Blaarmeersen staan daarbij gekend als een locatie waarover vaker dan op andere plaatsen klachten komen. Het organiseren van evenementen daar wordt echter even strikt behandeld als op andere locaties, met de extra voorwaarde om een uitgebreidere stratenlijst aan te schrijven als er een afwijking voor geluid werd aangevraagd én dat er bij sommige events ook een C-norm, die informatie geeft over de basgeluiden, voor de muziek wordt opgelegd. Dit alles is altijd op advies van de Dienst Toezicht. Ook via de Sportdienst en Farys worden organisatoren van evenementen op de terreinen van de stad en Farys rechtstreeks en permanent gesensibiliseerd en opgevolgd over de voorwaarden. 

Wat betreft de feedback dat wanneer bewoners de organisatie contacteren naar aanleiding van de opgelegde informatieve bewonersbrief: ik neem deze feedback mee om bij de evaluatie van het afwegingskader mogelijks een aangepaste werkwijze rond de bewonersbrief en de opvolging door de organisatie voor te stellen.  

Als we dan even vooruitblikken naar die evaluatie van het afwegingskader, kan ik meegeven dat het momenteel te vroeg is om hier uitspraken over te doen. De afgelopen jaren waren niet representatief vanwege de coronacrisis. Een evaluatie zal dus eerder in 2023 plaatsvinden, wanneer we een beter zicht hebben op hoe een 'normaal' evenementenjaar zich verhoudt tot het aantal klachten. Vanuit die bevindingen kan dan een advies geformuleerd worden om bijvoorbeeld meer richtlijnen op te leggen wat betreft vervangende mobiliteit, verdere spreiding van evenementen, etc. Dit zal zich echter moeten uitwijzen in 2023.

di 14/06/2022 - 08:44