Terug
Gepubliceerd op 15/06/2022

2022_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Participatie Gravensteen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 13/06/2022 - 19:50
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Participatie Gravensteen 2022_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Participatie Gravensteen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Na hevig verzet tegen de plannen voor het Gravensteen werden verschillende participatierondes opgezet met actiegroepen en betrokken burgers. Alternatieven werden onderzocht en met de betrokken actiegroepen en burgers werden onderhandelingen opgezet .

Twee jaar na de start van het protest grijpt het stadsbestuur terug naar het oorspronkelijk plan waartegen zoveel verzet was en nog steeds is. Actiegroep SOS Gravensteen liet alvast weten dat ze het hier niet bij zullen laten.

Daarom volgende vragen:

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 07/06/2022 - 16:18

Toelichting

- Hoe evalueert het college de participatie bij de plannen voor het Gravensteen?

- In welke mate vinden de betrokken schepenen de participatie bij de plannen voor het Gravensteen geslaagd?

- Welke lessen trekt het college uit deze participatierondes voor reeds bestaande en toekomstige trajecten?

- Overweegt het college om de participatie bij de plannen voor het Gravensteen opnieuw op te starten en zo tot een gedragen alternatief te komen voor de Gentenaars?

Bespreking

Antwoord

We hebben het hier in deze commissie, en in de gemeenteraad, al verschillende keren over dit dossier gehad: de historiek is gekend, dus sta me toe mezelf niet al teveel te herhalen.

Naar aanleiding van het maatschappelijk debat dat over de geplande werken aan het Gravensteen tot stand kwam, hebben we de gegunde overheidsopdracht gepauzeerd om ons toe te laten hierover met de verschillende actie- en bewonersgroepen aan tafel te gaan.

We kunnen dit als vorm van participatie beschouwen, maar niet zoals we dit, vandaag, met dit stadsbestuur - zouden doen. We weten immers dat bij de totstandkoming van het project, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 2018, een vorm van participatie was voorzien met heel wat stakeholders, stadsintern en extern, maar niet met de burger.

Als stadsbestuur zijn we steeds achter de doelstellingen van het initiële project blijven staan en ook in de gesprekken was er snel een consensus over het integraal toegankelijk maken van het Gravensteen, iedereen aan tafel was het daarover eens. Niets doen was én is dus geen optie.

Er waren wel twee belangrijke aandachtspunten: er moest gewerkt worden binnen de contouren van het concept van een gegunde overheidsopdracht, dat is nu eenmaal de realiteit waarin we zitten én we zijn er ons allemaal van bewust dat op een historisch waardevolle site meer niet dan wel mogelijk is.

Met die twee aandachtspunten in het achterhoofd hebben we altijd, ook hier, gezegd dat we een mogelijk alternatief en realiseerbaar plan, ernstig in overweging zouden nemen.

Waarom zouden we dat ook niet doen? Als een beter concept gevonden wordt om dezelfde vooropgestelde doelstellingen te bereiken, zou het niet verstandig zijn daar niet op in te gaan.

Tijdens verschillende overlegmomenten werden vragen van actie- en bewonersgroep besproken, extra onderzoek aangeleverd en inzichten uit het ontwerpend onderzoek gedeeld. De cruciale randvoorwaarden voor het project werden meegegeven, alsook al het beschikbare basismateriaal zoals ook opgenomen in de projectdefinitie van de Open Oproep die aan de basis lag van het winnend ontwerp. Men bleef echter gekant tegen het ontwerp voor het Gravensteen en men maakte uiteindelijk verschillende alternatieven over.

Deze voorstellen werden door onze stadsbouwmeester geëvalueerd, zoals hij hier ook zelf uitvoerig heeft toegelicht tijdens de gedachtewisseling in de commissie Cultuur van oktober vorig jaar. Waar de stadsbouwmeester ook zelf nog een alternatieve positie voor het paviljoen aan toevoegde, dat helaas ook op een gedeeltelijk negatief advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed botste.

Om op uw concrete vraag te komen mevrouw Welvaert - in welke mate ik deze ‘participatie’ geslaagd vind:

Hoewel de uitkomst misschien niet is wat actie- en bewonersgroepen hadden verwacht of gehoopt hebben, ben ik tevreden met het gelopen proces.

We zijn met kritische maar geëngageerde Gentenaars tot een aantal bijkomende scenario’s gekomen. De alternatieven die op korte tijd werden uitgewerkt, getuigen van veel engagement.

De voorstellen werden besproken, gewikt en gewogen om uiteindelijk opnieuw tot dezelfde vaststelling te komen: op de site kan meer niet dan wel.

Zoals u weet, wil dit stadsbestuur participatie nog steviger in het Gentse beleid verankeren. En bij toekomstige projecten willen we vooraf, bij de start en tijdens het proces participatie voorzien. We gaan hiervoor verder aan de slag met de adviezen die de stadsbouwmeester ons in het kader van deze case aanreikte.

Maar we moeten eerlijk zijn: zelfs na geslaagde participatie bestaat de kans dat er voor- en tegenstanders blijven, met elk uitgesproken standpunten en soms tegengestelde of botsende belangen. Dan is het aan ons, de politiek, om een balans te vinden in die standpunten en een beslissing te nemen.

Na het traject dat we hebben gelopen en de aangereikte adviezen hebben we als college beslist. Het college heeft beslist dat het ontwerp dat het resultaat was van de Open Oproep, en dat kan rekenen op gunstige preadviezen, het meest tegemoet komt aan de vooropgestelde doelstellingen en dat we de lopende overheidsopdracht verderzetten.

Zoals gezegd, staan we achter de doelstellingen van het project en was daar tijdens het traject ook vrij snel consensus over.

Er is voor dit project heel wat bestudeerd:

- Aan de Open Oproep namen niet minder dan 33 nationale en internationale kandidaten deel

- 5 werden geselecteerd en dienden een ontwerp in dat werd gejureerd en een winnend ontwerp opleverde;

- het winnend ontwerp werd geoptimaliseerd en verfijnd, zo blijft er vandaag nog maar de helft van de oppervlakte van het paviljoen over;

- het afgelopen jaar hebben we de mogelijkheid gecreëerd om alsnog alternatieve voorstellen uit te werken en we komen als bestuur steeds tot dezelfde conclusie.

Niets doen is geen optie en we willen het harde werk – sinds 2016 (!) – niet overboord gooien door nu opnieuw te beginnen om uiteindelijk op hetzelfde punt te komen als waar we vandaag staan.

Tot zover mijn antwoord.

wo 15/06/2022 - 14:35