Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging 2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119;
  • De Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013, artikel 4, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 19 maart 1990;
  • Het collegebesluit "Coördinatie en algemene werkwijze organisatie Gentse Feesten 2022, goedgekeurd in vergadering van 24 februari 2022.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel organiseert en coördineert elk jaar de Gentse Feesten.

In 2022 vinden de feesten plaats van vrijdag 15 juli tot en met zondag 24 juli. 

In het kader hiervan werd een politieverordening opgemaakt waarin meerdere tijdelijke maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid worden opgenomen. De Politieverordening werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Jaarlijks keurt de gemeenteraad de reglementering met betrekking tot de Gentse Feestenzone goed. Dit is een tweeluik, met enerzijds een politieverordening Gentse Feesten waarin de Gentse Feestenzone en tal veiligheids- en verkeersmaatregelen worden bepaald, en anderzijds een reglement voor de privatieve ingebruikneming van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten, met daarin de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het openbaar domein privatief in gebruik te kunnen nemen tijdens de Gentse Feesten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Politieverordening Gentse Feesten 2022 te wijzigen:

in Artikel 12.
(Uitzonderingen op het doorrijverbod - tijdelijk verbod)
wordt de bepaling d) (Voertuigen die, via een vooraf opgelegde weg van en naar de hotels gelegen in de Gentse Feesten -zone rijden tot 19.00u) geschrapt.

Hiermee vervalt de uitzondering voor de hotels op het doorrijverbod en vallen deze ook onder de algemene richtlijn.

De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met controle van/toezicht op de uitvoering van deze politieverordening.

De wijziging treedt in werking op 1 juli 2022.

Activiteit

AC34464 Gentse Feesten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de schrapping van volgende bepaling uit artikel 12 van de Politieverordening Gentse Feesten 2022 die werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022:

 "d) Voertuigen die, via een vooraf opgelegde weg van en naar de hotels gelegen in de Gentse Feesten - zone rijden tot 19u;".

Artikel 2

De wijziging zoals voorzien in artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de 'Politieverordening Gentse Feesten 2022' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Politieverordening Gentse Feesten 2022 - gecoördineerde versie
  • Politieverordening Gentse Feesten 2022