Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Staf
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, District09 en het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden in het kader van de City Deal E-Inclusion by Design.

    Deze overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2022 en loopt tot en met 1 maart 2025, de projectmiddelen voor een totaal van 247.500€ personele middelen en 24.000€ projectmiddelen worden toegekend aan District09.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • In de beleidsnota Cultuur 2020 - 2025 is de ambitie opgenomen om vanuit de Stad Gent te kandideren voor de titel van Europese Culturele hoofdstad in 2030, als België aan de beurt is. Zoals voorzien in de beleidsnota is in 2021 een projectstructuur opgezet, er is een eerste en tweede inhoudelijke verkennende fase gelopen samen met de sector en de Gentenaars. De resultaten hiervan zijn gedeeld op 31 mei ll. onder de vorm van een Open Forum. Nu wordt aan de gemeenteraad het principebesluit voorgelegd om als Stad Gent de vzw Gent2030 op te richten en erin deel te nemen. De ontwerpstatuten worden tijdens de zomer van 2022 besproken met de partners stichtende leden. Het definitieve dossier tot oprichting wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
IVA Historische Huizen Gent